Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIŞ DÜNYANIN SANATA YANSIMASI

Uluslararası Sanad Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.755-762

ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLARIN İMGELEM YOLUYLA GERÇEKÜSTÜ RESİMSEL ANLAMLANDIRMALARI

III. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES BERLIN CONFERENCE, Berlin, Germany, 3 September - 25 October 2019, pp.105-122

Kadın Duygusallığının İki Boyutlu Düzlem Üzerinde Plastik Açıdan Değerlendirilmesi

III. Uluslarararası Berlin Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Berlin, Germany, 2 - 05 May 2019, vol.1, no.1, pp.45 Creative Commons License

Yerel Yönetimler Bağlamında Yakın Dönem Malatya Müzeciliğinde Yaşanan Gelişmeler

6th Congress of International University Museums Association Platform, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 23 April 2019, vol.1, no.1, pp.3-4

Müzelerin Propaganda Amaçlı Kullanılmalarının İnönü Üniversitesi Müzeleri Örneği Üzerinden İrdelenmesi

5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu, Edirne, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, pp.113-114

Reprodüksiyon Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzeler İlişkin Tutumuna Etkisi

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi-Fırat Üniversitesi/ELAZIĞ, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.43-44

TASARIM NESNESİ VE KORUNMASI GEREKEN BİR KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK MALATYA KARAKAŞ KONAĞI/ MALATYA KARAKAŞ

MadeByArtist VII, Uluslararası Paris Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Paris, France, 25 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.1-2

Reprodüksiyon Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzelere İlişkin Tutumuna Etkisi

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.43

BİR KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK REMBRANDT’IN “GECE NÖBETİ” ADLI RESMİNİN KORUMA BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.95-96 Sustainable Development

Kültür Varlıklarının Savaş Esnasında Korunması ve Bu Bağlamda Vermeer’in ‘Resmin Alegorisi’ Adlı Tablosunun İrdelenmesi

MADEBYARTIST III I. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Varna, Bulgaria, 25 - 28 May 2017, pp.1

Ortak Mitolojik Unsurların Çok Kültürlü Yapının Oluşmasına Etkisi ve Bunun Sanatsal Yansımaları

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.74-75

Tarihi Gerçeklerin Ortaya Çıkarılmasında Resim Sanatının Rolü ve Bunun Tufan Miti Açısından İrdelenmesi

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.1

Görmenin Önemi ve Müzecilik Bakımından Zorunluluğu

4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Konferansı, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.1

Kültür Varlığı Olarak Tarihi Kentlerin Kimliği ve Kentsel Estetik Bakımından Çekiciliği

Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Malatya, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.95-115

Yakın Döneme Ait Tarihsel Yaklaşımları Yansıtma Aracı Olarak İnönü Üniversitesi Müzeleri

3. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Konferansı, Edirne, Turkey, 19 - 21 April 2016, pp.43-51

The Traces of The Common Mythological Elements and Their Artistic Projections in Anatolia

I. International Thessaloniki Contemporary Art Symposium Made By Artist 2016, Selanik, Greece, 3 - 06 March 2016, pp.316-331

Kamu Kurumları ve Sanat

“BİZİMLE” Ortak Sergi ve Panel, Uşak, Turkey, 19 December 2015, vol.1, pp.1

Müze ve Sanat Galerilerinde Sergi Gezme Yönü ve Corolios Kuvveti

Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.452-466

Turkey İn the World Heritage List

Turkey and Azerbaijan as a Strategic Partners of Poland, Varşova, Poland, 26 May 2015, vol.1, no.1, pp.1

Türk Mitolojisinde Yer Alan Bazı Yaratıkların Sanat Nesnesi Olarak Değerlendirilmesi

I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Konya, Turkey, 9 - 11 October 2013, pp.178-196

Müze Ziyareti İçin Öğretmen Etkinlik Planı (Malatya Arkeoloji Müzesi Örneği)

V. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.43-57

Okul Dışı Öğrenme Mekanları Olarak Müzelerin Eğitim Sistemimiz İçerisindeki Yeri

Multi-Paradigmatic Transformative Research In Education: Challenges and Opportunities, International Congress On Research In Education (ICRE), Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013, pp.293-313

Müzelerin Eğitim-Öğretim İçerisindeki Önemi ve Türk Eğitim Sisteminde Kullanılmalarının Tarihsel Gelişimi

1 st Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.34-51

Küreselleşmenin Doğa ve Kültür Varlıkları Üzerinde Etkisi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Turkey, 19 - 22 April 2012, pp.1311-1336

Türk Resim Sanatında Vazgeçilmez Bir İmge: Kültür Varlıkları

Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey, 20 November - 22 October 2011, pp.526-531

Anadolu'da Ana Tanrıça Kültü Olarak : Kadın

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın' Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.501-514

Doğal ve Kültürel Mirasın Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar

1 st International GreenAge Symposium, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2010, pp.469-479

Tarihi Kent Dokusu ve Estetik

Geleneksel Mimaride Taş Kullanımı ve Kâgir Yapılarda Koruma Sorunları Sempozyumu (Malatya KUDEB), Malatya, Turkey, 17 October 2010, pp.1

Kültür Varlıklarının Turizme ve Kalkınmaya Etkileri

Melita’dan Battalgazi’ye Tarih- Arkeoloji- Sanat Günleri, Malatya, Turkey, 17 September 2010, pp.128-140

Eğitimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Disiplinlerarası Öğrenme

Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya- Bilsam Eğitim Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 - 16 May 2010, pp.654-672

Disiplinlerarası Öğrenme Açısından Bir Model (İlköğretim 7. Sınıf Görsel Sanatlar Ve Sosyal Bilgiler Derslerinin İlişkilendirilmesi)

Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Bilsam Eğitim Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 - 16 May 2010, pp.101-126

Müze Ziyareti Sürecinde Bir Uygulama Örneği ve Değerlendirme Boyutu

II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 April 2010, pp.313-320

Mother Goddess Myth in Anatolia and It’s Artistic Projections

Relations Between Turkey and Hungary&Fine Arts in Turkey, Pecs, Hungary, 11 May 0206 - 11 May 2016, pp.1

Books & Book Chapters

SANAT İLE PSİKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMİ

in: Güzel Sanatlarda Farklı Bakışlar, GEÇEN,Fahrettin, Editor, Book Chapter, Lyon, pp.1-13, 2022

Developments in Comtemporary Museology in Malatya with in The Context of Local Governments

in: Universty Museums in The Period of Transformation, Fethiye ERBAY,Mutlu ERBAY,Nuri Özer ERBAY, Editor, Mart Matbaa Sistemleri San. Tic. Ve A.Ş, İstanbul, pp.67-85, 2019

Osmanlı Müzeciliğinin Doğuşu ve Yaşadığı Değişim

in: Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Ayşe BUDAK, Muzaffer YILMAZ, Editor, Literatürk Akademia Yayınevi, Konya, 2019

ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLARIN İMGELEM YOLUYLA GERÇEKÜSTÜ RESİMSEL ANLAMLANDIRMALARI

in: TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN EĞİTİM, MİMARİ, EDEBİYAT ve KADIN HAYATINA ETKİLERİ, Leyla Aydemir, Editor, Dora Yayıncılık, pp.105-122, 2019

Developments in Contemporary Museology in Malatya with in The Context of Local Governments

in: UNIVERSTY MUSEUMS IN THE PERIOD OF TRANSFORMATION, Fethiye ERBAY, Mutlu ERBAY, Nuri Özer ERBAY, Editor, Mart Matbaa Sistemleri, İstanbul, pp.67-85, 2019

Özne-Nesne İlişkisi Bağlamında Psikodinamik Yaklaşımların İmgelem Yoluyla Gerçeküstü Resimsel Anlamlandırmaları

in: TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN EĞİTİM, MİMARİ, EDEBİYAT ve KADIN HAYATINA ETKİLERİ, Leyla AYDEMİR, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.105-122, 2019

DIŞ DÜNYANIN SANATA YANSIMASI

in: ULUSLARARASI SANAD KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Prof. Dr. Turan SAĞER Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU Prof. Dr. Kamile Perçin AKGÜL Doç. Dr. Kader SÜRMELİ, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.755-762, 2019

Osmanlı Müzeciliğinin Doğuşu ve Yaşadığı Değişim

in: Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Ayşe BUDAK, Muzaffer YILMAZ, Editor, L-T Literatür, Konya, pp.155-201, 2019

Müze ve Tarih

in: Eğitim-Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler, Serap BUYURGAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.121-155, 2019

Kadın Duygusallığının İki Boyutlu Düzlem Üzerinde Plastik Açıdan Değerlendirilmesi

in: TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN EĞİTİM, MİMARİ, EDEBİYAT ve KADIN HAYATINA ETKİLERİ, Leyla AYDEMİR, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.149-165, 2019

Resim ve Müzik Sanatlarının Tarihsel Süreç İçerisindeki İlişkisi

in: Farklı Disiplinlerde Müzik, Ünal İMİK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.51-98, 2017

Sanat, Sanat Eseri, Sanatın Türleri ile Resim ve Müzik Eserlerinde Varlık Tabakaları

in: Farklı Disiplinlerde Müzik, Ünal İMİK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.99-120, 2017

Resim ve Müzik Sanatlarının Tarihsel Süreç İçerisindeki İlişkisi

in: Farklı Disiplinlerde Müzik, İMİK Ünal, Editor, Gece, Ankara, pp.51-98, 2017

Sanat, Sanat Eseri, Sanatın Türleri ile Resim ve Müzik Eserlerinde Varlık Tabakaları

in: Farklı Disiplinlerde Müzik, İMİK Ünal, Editor, Gece, Ankara, pp.99-119, 2017

Kültür Varlığı ve Eğitim

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

Expert Reports

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi, pp.4, Mardin, 2017

2013/226 NOLU DOSYA İNCELEMESİ

T.C. Malatya İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.20, Malatya, 2013

2012 / 877 NOLU DOSYA İNCELEMESİ

T.C. Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı, pp.8, Malatya, 2013

2012 / 457 NOLU DOSYA İNCELEMESİ

T.C. Malatya İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.27, Malatya, 2013

2011/1637 NOLU DOSYA İNCELEMESİ

MALATYA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI, pp.10, Malatya, 2012

Metrics

Publication

100

Project

29

Thesis Advisory

33

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals