Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

High school students’ acceptance and use of mobile technology in learning mathematics

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.1, no.1, pp.1, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Mobile Technology Acceptance Scale for Learning Mathematics: Development, Validity, and Reliability Studies

International Review of Research in Open and Distance Learning, vol.21, no.4, pp.161-179, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Prospective Teachers-Are They Already Mobile?

MOBILE, UBIQUITOUS, AND PERVASIVE LEARNING: FUNDAMENTS, APPLICATIONS, AND TRENDS, vol.406, pp.139-166, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Do Prospective Classroom Teachers Perceive Themselves as Effective and Willing to Teach Young Learners English?

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.5, pp.1257-1269, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Preservice teachers' perceptions about using mobile phones and laptops in education as mobile learning tools

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.45, no.4, pp.606-618, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Assigning the Practice Teachers for School Experience and Teaching Practice Courses: Criteria, Challenges and Suggestions

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.4, pp.115-128, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A comparison of student views on web-based and face-to-face higher education

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.15, pp.209-226, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Primary School Students' Parents' Level of Involvement into their Children's Education

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.2, pp.1006-1011, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Investigation of Parental Involvement Tasks as Predictors of Primary Students' Turkish, Math, and Science & Technology Achievement

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.12, no.48, pp.135-154, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

An attitude scale for smart board use in education: Validity and reliability studies

COMPUTERS & EDUCATION, vol.58, no.3, pp.900-907, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Study of Graffiti in Teacher Education

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.9, no.36, pp.39-56, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin algılarının incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.402-415, 2021 (National Refreed University Journal)

How Do High School Adolescents Define a Good Friend versus a Bad Friend?

Western Anatolia Journal of Educational Sciences, vol.12, no.1, pp.18-34, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ

Milli Eğitim Dergisi, vol.50, no.229, pp.393-417, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenci Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.860-904, 2021 (Other Refereed National Journals)

Uzamsal Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.14, no.34, pp.64-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the relationship between digital game addiction and English listening skills among university students

International Journal of Academic Research in Education, vol.6, no.1, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Social Media and Hidden Curriculum: What Do Teacher-Student Interactions Teach Students?

Elementary Education Online, vol.19, no.2, pp.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Kahoot! as a Gamified Formative Assessment Tool: A case study

International Journal of Academic Research in Education, vol.5, no.1, pp.43-57, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Eğitimde İnsansı Robot Teknolojisini Kabul Düzeyleri

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.30, pp.367-397, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngilizce Öğretmenlerinin Erken Yaşta İngilizce Öğretimine İlişkin Yeterlilikleri (Kütahya İli Örneği)

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.12, pp.144-163, 2019 (National Refreed University Journal)

Mobbing aracı olarak ölçme ve değerlendirme ölçeği

Agricultural Economics, vol.5, no.2, pp.220-236, 2019 (National Refreed University Journal)

Üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm hakkındaki bilgi düzeyleri

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.338-349, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.346-360, 2019 (Other Refereed National Journals)

Turkish tourism and hospitality students’ attitudes toward the international community

Tourism and Hospitality Management, vol.25, no.1, pp.1-17, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Turkish College Students’ Trust in Professors and Engagement: “I trust therefore I engage!”

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.24, no.3, pp.553-578, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Once I Had an English Class: A Story of a Change from Face-to-Face Instruction to a Distant Web-based One

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.2, pp.116-129, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Facebook as a Peer-Assessment Platform: A Case Study in Art Teacher Education Context

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.5, no.4, pp.740-753, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı biçimlerinin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine etkisi

American Annals Of The Deaf, vol.16, no.62, pp.801-816, 2017 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlik Mesleği Bağlamında Dijital Yerlilik, Dijital Göçmenlik ve Dijital Melezlik

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.11, pp.11-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Meta-Analysis of the Effect of Contemporary Learning Approaches on Students' Mathematics Achievement

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.1, pp.209-227, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Meta-analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, no.3, pp.371-391, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Seamless Learning: A Review Study

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.6, pp.1-22, 2016 (National Refreed University Journal)

Parental e-nvolvement: a phenomenological research on electronic parental involvement

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDAGOGIES & LEARNING, vol.11, no.2, pp.163-186, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Eğitim paydaşlarında iş tatmini ve tükenmişlik ilişkisi Bir meta analiz

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.163-183, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Bağlamında Dinleme Becerisi Öğretimi Bir Durum Çalışması

Journal of Qualitative Research in Education, vol.3, no.2, pp.66-95, 2015 (Other Refereed National Journals)

Senior Preservice Teachers Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK

American Journal Of Potato Research, vol.8, no.2, pp.204-235, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları

American Journal Of Surgical Pathology, vol.11, no.1, pp.177-197, 2015 (National Refreed University Journal)

The Affective Objectives in Early Foreign Language Teaching A Scale Development Study

International Journal of Academic Research in Education, vol.1, no.1, pp.1-11, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Silent Scream I Do Not Want to Participate Professor

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, pp.2532-2536, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zihinsel Aritmetik Eğitimine İlişkin Öğrenci Öğretmen ve Veli Görüşleri

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, vol.5, no.6, pp.113-136, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları

Agricultural Economics, vol.15, no.2, pp.37-57, 2014 (National Refreed University Journal)

Öğretim Elemanlarının Geleneksel ve Çağdaş Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, vol.14, no.2, pp.79-105, 2013 (National Refreed University Journal)

Turkish students perceptions of citizenship duties and rights An evaluation of citizenship education in Turkey

Citizenship Teaching and Learning, vol.6, no.3, pp.303-317, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Homeschooling Evde eǧitim

Milli Egitim, no.188, pp.19-31, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Çevirinin yabancı dil öğretiminde kullanılması: Deneysel bir çalışma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.278-299, 2010 (National Refreed University Journal)

Theory–Practice Dichotomy: Prospective Teachers' Evaluations about Teaching English to Young Learners

The Journal of Language and Linguistic Studies, vol.6, no.2, pp.22-53, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student Teachers’ Beliefs about Teaching and Their Sense of Self Efficacy: A Descriptive and Comparative Analysis

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.201-226, 2009 (Other Refereed National Journals)

Preservice Teachers Previous Formal Education Experiences and Visions about their Future Teaching

İlköğretim Online (elektronik), vol.8, no.3, pp.923-934, 2009 (Other Refereed National Journals)

Preservice Teachers’ Previous Formal Education Experinces and Visions about their Future Teaching

e-İlköğretim Online (elektronik), no.8, pp.923-934, 2009 (Other Refereed National Journals)

Student teachers’ beliefs about teaching and their sense of self-efficacy

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.201-226, 2009 (National Refreed University Journal)

Preservice teachers’ previous formal education experiences and their visions about their future teaching

Elementary Education Online, vol.8, no.3, pp.923-934, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Active raising versus traditional raising for child’s behavioral development in Turkish families

Aile ve Toplum: Egitim Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.4, no.13, pp.85-96, 2008 (Other Refereed National Journals)

A Historical Educational Reform: Turkey Rising

International Journal of Educational Reform (IJER), vol.17, no.2, pp.169-195, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Mobile Phone Technology in EFL Classes

English Teaching Forum, vol.46, no.4, pp.34-39, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngilizce öğretmenlerinin çoklu zeka kuramına dayalı materyal ve etkinlik kullanma düzeyleri (Malatya örneği)

American Journal Of Neuroradiology, vol.9, no.15, pp.169-187, 2008 (National Refreed University Journal)

The essence of education in a secular Islamic land: Man is as free as he is responsible

International Journal of Educational Reform (IJER), vol.15, no.2, pp.3-32, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Relationship between Digital Game Addiction and English Listening Skills among University Students

IAC-GETL 2019: Global Education, Teaching and Learning, Viyana, Austria, 29 - 30 November 2019

Kesintisiz Eğitim Yönetiminde Mobil Teknolojilerin Kullanimi: Whatsapp Örneği

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleşen Öğretmen-Öğrenci Etkileşimlerinin Öğrencilerin Örtük Öğrenmelerine Etkisi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

BİR KOLTUKTA ÜÇ KARPUZ TAŞIMAK: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDE İŞ AİLE VE OKUL ÇATIŞMASI

2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.434-446

Mobile or Hostile? Using Smartphones in Learning English as a Foreign Language

The European Conference on Educational Research ECER2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018, vol.0, no.0

Mobile or Hostile? Using Smartphones in Learning English as a Foreign Language

The European Conference on Educational Research ECER2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018, vol.0, no.0 Creative Commons License

Development of Smartphone Use in Learning Foreign Language Scale.

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.31

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

World Heritage Sites Awareness among Students

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

The association between high school students’ WhatsApp use and their levels of connectedness in the classroom

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajova, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.16

World Heritage Sites Awareness among Students

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

World Heritage Sites Awareness among Students

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

Students’ Knowledge about Sustainable Tourism

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.54 Sustainable Development

World Heritage Sites Awareness among Students

3rd International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI 2017, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017, pp.57

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

İngilizce Okutmanlarının Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyleri

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Bir Model Önerisi Video Portfolyo Temelli Uzman Geribildirimi Ve Yansıtıcı Öğretim Uygulaması

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Okul Müdürlerinin Okullarındaki Öğretmenlerle İletişim Aracı Olarak Whatsapp

11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.1-2

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2017

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2017

Mezunların gözünden imam hatip liselerinde sunulan eğitim hizmetinin niteliği.

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğrencilerin imam hatip okullarını tercih etme nedenleri

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Anketinin Türkçe ye Uyarlanması

4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 6 - 08 October 2016

İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe ye Uyarlanması

3rd International Euroasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Phenomenological Research on Motives of Non Education Faculty Undergraduates to Choose Teaching Profession

4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, SAVOLINNA, Finland, 30 August - 01 September 2016

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1472-1473

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

İnternet Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.274-279

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

İnternet Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.274-279

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1719-1720

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Teknofobi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1472-1473

(How) does item order matter in multiple-choice exams?

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1585-1586

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

8. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi Ve Tutumları

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1-2

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1723-1724

İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.537-541

İnternet Tabanlı Öğrenme İnançları Ölçeğinin Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Türkçe’ye Uyarlanması

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.537-541

Turkish Tourism Students’ International Posture

Conference on Social, Economics, Business and Educational Science (MIRDEC 2016), Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.43

Turkish Tourism Students’ International Posture

Conference on Social, Economics, Business and Educational Science (MIRDEC 2016), Budapest, Hungary, 24 - 26 May 2016, pp.43

Öğretmenlik Mesleği açısından Dijital Yerlilik Dijital Göçmenlik ve Dijital Melezlik

10 International Computers and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Mathematics Teachers Beliefs about Teaching as Predictor of their Approaches to Measurement and Assessment

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016

Bitişik Eğik Yazi Ve Dik Temel Yazi Biçiminin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.233

BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL YAZI BİÇİMİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between student engagement and trust in professors A Study on Turkish college students

European Conference on Educational Research-ECER 2015., Budapest, Hungary, 8 - 11 September 2015

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Turkish Students Attitudes towards Mathematics and Mathematics Achievement

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

Meta analysis of the Relationship between Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement Turkishcase

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015, pp.1

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLARI GELİŞİMSEL VE TRAVMATİK SORUNLAR

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.221-222

Facebook as a Peer Assessment Tool Does it Work in Visual Art Education

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.545-547

Once I had an English class A story of the change from in class instructed English course to a web based one

9th International IDEA Conference “Studies in English”, Malatya, Turkey, 15 - 17 April 2015

Silent scream: "I d Do Not Want to Participate Professor!"

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2532-2536 identifier

Turkish parental involvement scale: validity and reliability studies

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.487-491 identifier identifier

Do Physical Education Programs Contribute to Lifelong Sport?

The European Conference on Educational Research, Viyana, Austria, 28 - 30 September 2009, vol.1, no.1, pp.15

Aday İngilizce öğretmenlerinin alan derslerinde İngilizce konuşmama nedenleri: Nitel bir çalışma

XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 September 2009, pp.1

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, vol.1, no.1, pp.56

Turkish Version of Teacher Concern Questionnaire-Physical Education: Validity and Reliability Studies

1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, vol.1, no.1, pp.56

Kalkınmış ülkelerde ve Türkiye'de teknoloji öğretimi.

XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008, pp.1

İngilizce öğretmenlerinin çoklu zeka kuramına dayalı materyal ve etkinlik kullanma düzeyleri

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.1

Books & Book Chapters

Motivational and Ethical Issues in Seamless Learning: Use of Tablet PCs in a Mobile andUbiquitous Technology-Enhanced Learning Context

in: Digital Tools for Seamless Learning, Süleyman Nihat ŞAD Martin Ebner, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.240-254, 2017

Eğitimin Teknolojik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Gülay Ekici, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.336-374, 2017

Prospective Teachers—Are They Already Mobile?

in: Mobile Ubiquitous and Pervasive Learning Fundaments Applications and Trends, Alejandro Peña-Ayala, Editor, Springer International Publishing, Cham, pp.139-166, 2016

Karma Yöntem Araştırma Sorularının Oluşturulması

in: Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, Y. Dede & S.B.Demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.129-165, 2015