Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul öğrencilerinin blok temelli Scratch programına ilişkin özyeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.566-568

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Öğrencileri İçin Senaryo Temelli Öğrenme Yaklaşımı’naDayalı Program Taslağı Önerisi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.716-719

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.628-631

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELİRSİZLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS / II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.174

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS / II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.173

Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliliklerinin Öğrenci Algılarına Göre İncelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.158-159

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğretmen Olma Olgusu Nitel Bir Fenomenolojik Araştırma

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.330

The effects of blog use on academic success at assessment and evaluation course

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22 - 24 October 2015, pp.171-172

BÖTE Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yetenekleri ve Programlama Becerileri Arasındaki İlişki

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 9 - 11 September 2015

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

7th Internetional Computer & Instructinal Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.99-100

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

VII th ICITS, VII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum., Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013

Geleneksel Öğretim İle PowerPoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2002

İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Disiplinini Sağlama Yöntemleri

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000

Books & Book Chapters

Eğitimde Program Değerlendirme-I

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Oral Behçet, Yazar Taha, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.469-488, 2017

Sınav Yoluyla Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ramazan Sever, Mesut Aydın, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.475-496, 2016

Veri Sunumu

in: Bilgisayar I II, Güneş Ali, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.275-313, 2012

Öğretim araç ve gereçleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, A. S. Saracaloğlu,H. H. Bahar, Editor, Lisans yayıncılık, İstanbul, pp.185-208, 2007

Öğretimde iletişim teknolojileri

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama, Mehmet Gürol, Editor, Akis Kitabevi, Ankara, pp.163-180, 2006

Program değerlendirme

in: Öğretimde Planlama Uygulama Değerlendirme, Mehmet Gürol, Editor, Üniversite Kitapevi, Elazığ, pp.197-212, 2004

Other Publications

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

14

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals