Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞEMSÜ’L-EİMME SERAHSÎ’NİN USÛLÜNDE BEYAN ANLAYIŞI

Hikmet Yurdu, cilt.11, sa.21, ss.95-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HÜSEYİN EL-BASRÎ’NİN EL-MU’TEMED ADLI ESERİNDE EMRİN HAKİKATİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.97-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLE HUKUKU KANUN TASARISI HAKKINDA ŞERİYE ENCÜMENİNİN MAZBATASI

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Arşatırma Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.181-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdülcebbâr Ve Gazâlî nin İcmâ Anlayışlarının Karşılaştırması

Hikmet Yurdu Dusunce-Yorum Sosyal Bilimler Arastirma Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Matüridi'nin Te"'vilatü"'l-Kur"'an'ında Akıl Yürütmeyle İlgili Kavramlar -Fıkıh, İstidlal, Kı yas-

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.5, ss.103-116, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmam Matüridi’xxnin Te”’xxvilatü”’xxl-Kur”’xxan’xxında AkılYürütmeyle İlgili Kavramlar -Fıkıh, İstidlal,Kı yas-

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.103-116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmirli İsmail Hakkı, “Mehdi Meselesi” Adlı Makalesinin Sadeleştirmesi

Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.339-346, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu Hanife nin Hüküm İstinbat Yönteminin Fukakaha Usulündeki Rolü

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.13, ss.83-102, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu Hanife'nin Hüküm İstinbat Yöntemi'nin Fukaha Usulü'ndeki Rolü

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.13, ss.83-102, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmirli İsmail Hakkı Hayatı Eserleri ve Fıkıh

Bilimname Düşünce Platformu, cilt.6, sa.14, ss.59-78, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liberal Cinsellik Anlayýþý KarþýsýndaLiberal ve Muhafazakar Þii Yazarlara GöreKadýn-Erkek İliþkileri

Dini Araştırmalar, cilt.9, sa.26, ss.251-271, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkıh ve Siyaset Arasında İçtihat Manastırlı İsmail Hakkı nın Gözünden II Meşrutiyet Döneminde İçtihat a Bir Bakış

Bilimname Düşünce Platformu, cilt.2, sa.5, ss.75-90, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşköprüzade Ahmed Efendi ve Mevzuatu l ulumda Yer Alan Usul ve Fıkıh İle İlgili İlimler

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.3, sa.5, ss.47-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HUKUKUN SİYASETE ALET EDİLMESİNİN SAKINCA VE SONUÇLARI:“İÇTİHAT KAPISI KAPALI MIDIR?

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.3, sa.2, ss.169-180, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurettin Topçu ya Göre Din Adamları

Tabula-Rasa, cilt.2, sa.6, ss.119-132, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞERAFEDDİN YALTKAYA VE “MU`TEZİLE VE HUSNKUBHMESELESİ” MAKALESİ

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.53-65, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İbnü’l-Arabi ve Fakihliği

Uluslararsaı İbnü’xxl-Arabi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

Tarihi Süreç İçerisinde Cami Görevlileri-İmamlığın Tarihçesi

Uluslar Arası Cami Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, cilt.1, ss.329-350

Kitap’da Yer Alan İbarelerin Anlamlarını Sabitlemede Ebû Hanîfe’xxnin Yöntemi

İslam ve Yorum 2 Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018, cilt.1, ss.143-170

EBU HANİFE’NİN KİTAP VE SÜNNETİ ANLAMADAKİ YORUM YÖNTEMİ

MATURİDİ-YESEVİ OTAĞI DERNEĞİ KONFERANSI, Karabük, Türkiye, 14 Nisan 2018

Nassları Anlama ve Yorumlamada Beyan Kavramı: Pezdevî’nin Beyan Anlayışı

İslam ve Yorum Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar uluslar Arası Sempozum, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017

Ebu Hanife’yi Anlamak

İnönü Üniversitesi Fıkıh Toplululuğu ”Ebu Hanife’xxyi Anlamak” Konferansı, Malatya, Türkiye, 04 Nisan 2017

Trafikte Hatalı Sollama Suçunun İslam Hukuku Açısından Tahlili

Din ve Trafik Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, cilt.1, ss.505-520

Taşköprüzâde İsâmüddîn Ahmed Efendi nin Gözüyle Ebû Hanîfe Nu mân b Sâbit

DEVİRLERİ AYDINLATAN MEŞALE İMAM-I AZAM, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.277-286

İMAM MATÜRİDİNİN TE VİLATÜ L KUR AN INDA İCTİHAD KAVRAMI

ULUSLAR ARASI İMAM MATÜRİDİ SEMPOZYUMU, 28 - 30 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

İSLAM KAMU HUKUKU

İSLAM HUKUKU I, ALİ DUMAN, Editör, Tdvia, Ankara, ss.1-86, 2019

İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe, Ali Duman, Editör, Endülüs, İstanbul, ss.43-74, 2019

Şi'a ve Ehl-i Sünnet Fıkhına Göre Mut'a

Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2018

Birinci Kısım Birinci Bölüm - Usul-ı Fıkhın Tanımı - Ashabu’xxl-Hadis - Ashabu’xxr-Re’xxy - Usul MEslekleri

Fıkıh Usulü, Ali Duman, Editör, İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İLİTAM, Ankara, ss.1-20, 2018

Şİrketler Hukuku

İslam Hukuku II, Mehmet Birsin, Editör, İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İLİTAM, Ankara, ss.339-393, 2018

İlitam ve İlahiyat Fakülteleri İçin İslam Hukuk Usulü Dersleri

Protecth Matbaa ve Reklam Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Malatya, 2017

Yorum Süreci İle İlgili Kavramlar

İslam ve Yorum, Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar, Karaman, F., Kubat, M., , Editör, Tdv, Malatya, ss.335-351, 2017 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.383-384, 2008