Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTRINSIC MOTIVATION, SELF-EFFICACY FORTEACHING, ATTITUDE TOWARDS THE TEACHING PROFESSION AND PUPIL CONTROLIDEOLOGIES

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.5, sa.10, ss.1315-1346, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparing Teachers to Change: The Effect of Psychological Empowerment on Being Ready for Individual Change

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, sa.1, ss.73-97, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prospective Teacher Training Program in Turkey: A Meta Synthesis Study

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.8, sa.2, ss.539-564, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The mediating effect of the trust of managers in teachers in the relation between manager support and organizational justice

Journal of Teacher Education and Educators (JTEE), cilt.8, sa.3, ss.265-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish College Students’ Trust in Professors and Engagement: “I trust therefore I engage!”

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.24, sa.3, ss.553-578, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Students Trust Levels to Teachers, School Burnout and Academic Achievement with Structural Equation Modeling

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.259-283, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Okul Müdürüne ve Öğretmenlere Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.259-280, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim paydaşlarında iş tatmini ve tükenmişlik ilişkisi Bir meta analiz

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.163-183, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sendikal Vatandaşlık Davranışı ve Sendikal Kimlik İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendi Kendine Öz Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

e-International Journal of Educational Research, cilt.6, sa.3, ss.101-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, Kuşadası/Aydın, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2018, ss.310

Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve Sorunlar: Bir Meta Sentez Çalışması

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.647-649

Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları İle Yaşam Doyumları

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.1051

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.32

Günümüz Liderlik Anlayışına Göre Kutadgu Bilig de Liderlik Eğitimi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.87

Günümüz Liderlik Anlayışına Göre Kutadgu Bilig'de Liderlik Eğitimi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.86

Günümüz Liderlik Anlayışına Göre Kutadgu Bilig'de Liderlik Eğitimi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.86

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK TÜKENMİŞLİKLERİ

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Lise öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri ile akademik tükenmişliklerinin incelenmesi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Öğretmenlerin eğitim iş kolundaki sendikalara üye olma nedenlerinin analizi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1723-1724

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1719-1720

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1723-1724

Lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunlar

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1723-1724

Lise Öğrencilerinin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunlar

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1719-1720

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

Relationship between Student Engagement and Trust in Professors A Study on Turkish College Students

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

A Meta Analysis Of The Relationship Between Burnout And Job Satisfaction Of Educational Stakeholders

ECER 2015 Budapest - European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015, ss.1

Relationship between student engagement and trust in professors A Study on Turkish college students

European Conference on Educational Research-ECER 2015., Budapest, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2014-2018 YILLARI ARASINDA EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN BAZI ETİK İLKELER AÇISINDAN ANALİZİ

Educational Research-2019, Erkan KIRAL,Emine BABAOĞLAN ÇELİK,Adem ÇİLEK, Editör, EYUDER Yayınları, ss.193-206, 2019

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERDEN BEKLENTİLERİ VE BUNLARIN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ ..

Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem, ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editör, EYUDER, Ankara, ss.146-166, 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMALARININ YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVEN

Eğitime Farklı Bakış, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Ferah Güçlü YILMAZ, Editör, EYUDER, Ankara, ss.167-185, 2017

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eğitime Dönüş, Emine BABAOĞLAN, Erkan KIRAL, Adem ÇİLEK, Editör, EYUDDER, ss.316-326, 2016

Eğitimin Temel Kavramları

Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Eğiten, Ankara, ss.1-16, 2014

Eğitimle ilgili temel kavramlar

Eğitim Bilimine Giriş, Uğurlu C.Tayyar, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.57-90, 2014