Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÖZ-YETERLİĞE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi (Journal of Inonu University Health Services Vocational School), 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Effect of the GEMS Program on Problem Solving and Science Process Skills of 6 Years Old Children

European Journal of Educational Research, cilt.7, sa.3, ss.567-581, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

internet Üzerindeki Oyun SitelerininÇocuklara Yönelik RisklerAçısından İncelenmesi

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI

ufkun ötesi bilim dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Opinions of the Teachers Concerningthe Use of Educational Materials for Children with Special Needs in PreschoolEducation Institutions

International Journal of Early Childhood Education Research, cilt.6, sa.12, ss.26-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BOŞANMIŞ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.51, ss.584-590, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYN AYRILIĞININ ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.111-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli değişkenler açısından boşanmış bireylerin özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.51, sa.10, ss.585-590, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.8, sa.19, ss.73-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk veÇocukluk Kavramları

Çocuk ve Medeniyet Dergisi, cilt.1, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN FEN ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

inönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.16, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ankara sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.7-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebeklik Dönemi Gelişiminde İşitme Algısı

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.26-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBEVEYNLERİ BOŞANMA SÜRECİNDE OLAN ÇOCUKLARİLE EBEVEYNLERİ İLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARINDUYGULARININ CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.71-88, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İKİ DİLLİLİĞİN İFADE EDİCİ DİL BECERĠLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ANNEGÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

EJONS JOURNAL 5. ULUSLARARASI MATEMATĠK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESĠ, 22 - 25 Kasım 2018

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİNİN ÇAĞDAŞYAKLAŞIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018

Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan bireylerde kapsamlı erken müdahale programlarının değerlendirilmesi.

2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (ICECI2018).“Erken Çocuklukta Müdahale Alanında Güncel Araştırmalar ve Yenilikçi Uygulamalar”, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 01 Nisan 2018, ss.60-61

Children Developing in Changing and Returning Cities

II.ndInternational Urban Environment Health Congress, 16 - 20 Nisan 2018

Otizm spektrum bozukluğunda erken tanıya yönelik ebeveyn farkındalığının belirlenmesi.

2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 01 Nisan 2018, ss.101

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımlarına Yönelik TutumlarınınBelirlenmesi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Mayıs 2017

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDA AİLE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2016

ÇOCUKLARDA ŞİDDET OLGUSUNUN GELİŞİMİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARIVE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AİLELERİN ÖZELLİKLERİ VE KADINLARIN BOŞANMAYA İLİŞKİN ALGILARI

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARIVE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARI ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 Ağustos - 08 Mayıs 2016

ERGENLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children

SITE 2016 - Savannah, GA, United States, March 21-26, 2016, Savannah, GA, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 26 Mart 2016

ÇOCUKLARDA FAZLA KİLO VE ŞİŞMANLIĞIN GELİŞİME ETKİSİ

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongres, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

ANNELERİN ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ÖNEMİ

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

Erken Çocukluk Döneminde Koklear implatın Dil Gelişimine Etkisi

3 Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Erken çocukluk döneminde iki dilliliğin dil gelişimine etkisi

3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

İşitme Kaybının Erken Tanılamasının Önemi

3 Uluslararası Katılılmlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

0 4 yaş arası çocuklarda işitme kaybının dil gelişimi üzerindeki etkisi

3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

TÜRKİYE DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET

2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015, ss.86-87

TÜRKİYE DE ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi(EJER), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Early Intervention Programs in Autism Spectrum Disorder

Educational Sciences Research in the Globalizing Word, KOLEVA Irina, BAŞAL Handan Asude, TUFAN Mümin, ATASOY Emin, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, ss.248-259, 2018

DIFFERENT APPROACHES IN PRESCHOOL EDUCATION

RECENT RESEARCHES IN EDUCATION, Recep EFE, Irina KOLEVA and Emin ATASOY, Editör, Cambridge ScholarsPublishing, ss.381-399, 2018

Pervasive Developmental Disorder

Educational Sciences Research in the Globalizing Word, KOLEVA Irına, BAŞAL Handan Asude, TUFAN Mümin, ATASOY Emin, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, ss.558-568, 2018

Aile İçi İletişim

Çocuk ve İletişim, Neriman Aral, Editör, Vize Yayıncılık, ss.305-334, 2017

Computer Assisted Education in Early Childhood Education

Current Trends in Educational Sciences, Recep EfeIrina Koleva Emin Atasoy Violeta Kotseva, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, ss.311-319, 2017

Perception Development In Infants

Current Advances in Education, Atasoy, E., Efe, R., Jazdzewska, I., Yaldır, H. , Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.264-277, 2016

SCIENCE EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION

PRESCHOOL EDUCATION INTURKEY AND IN THE WORLD A THEORICAL AND EMPIRICALPERSPECTIVE, Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Editör, St.Kliments Ohridski University Press., Sofija, ss.15-30, 2014

Bebeklik Döneminde Gelişim

Tüm Yönleri İle Özel Bebekler Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri, S.Sunay Yıldırım Doğru, Ayşegül Şükran Öz, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.107-128, 2013