Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Child population Structure İn Türkiye: An Analysis Based On TUIK Data

2. INTERNATIONAL BLACKSEA MODERN SCIENTIFICRESEARCH CONGRESS, Turkey, 21 December 2022

OKUL ÖNCESİNDE DİJİTAL OKUR-YAZARLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 19 March 2022

OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DİJİTAL OKUR-YAZARLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 19 March 2022

Ebeveyne Yabancılaştırmaya İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

ISPEC 8th International Conference On Social Sciences & Humanities December 24-25, 2021 / Bingol, Turkey, 24 - 25 December 2021

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Durumlarının İncelenmesi

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimde Çocukların Gelişimlerini Destekleyen Uygulamaların Türkiye Ve Diğer Ülkeler Bağlamında İncelenmesi (TALIS Güçlü Başlangıç 2018 Sonuçları)

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

EXAMINATION OF APPLICATIONS SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATION IN CONTEXT OF TURKEY AND OTHER COUNTRIES (TALIS STARTING STRONG 2018 RESULTS)

5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, December 3-5, 2021\Malatya-Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

INVESTIGATION OF SCHOOL PRINCIPALS' INFLUENCE ON TEACHERS IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, December 3-5, 2021\Malatya-Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

ÇOCUK HAKLARI MESELESİ OLARAK TERÖR

20. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU -KAYFOR 20- “TERÖR”, 21 October 2021

SOSYAL MEDYADA ANNE ve ÇOCUK

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 25 November 2021

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA SOSYAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ: SİSTEMATİK BİR GÖZDEN GEÇİRME

3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Kapadokya, Turkey, 24 - 25 October 2021, pp.133-142

Türkiye’de evlenme ve boşanma istatistiklerine genel bir bakış

6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021, 11 - 12 November 2021

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklara ait genel bir bakış

6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021, 11 - 12 November 2021

Meclis Penceresinden Türkiye’de Çocuk Sorunları ve Politikalar

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021) October 21-23, 2021, 21 - 23 October 2021

Türk Toplumunda Çocuk Yetiştirme Değerleri

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021) October 21-23, 2021, 21 - 23 October 2021

Dış Mekan Oyunları ile Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki

International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP), Sakarya, Turkey, 24 March 2021

EXAMINATION OF STUDIES ON FATHER INFANT ATTACHMENT

3rd INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES, 27 February 2021

ÇOCUK VE MEDYA OKURYAZARLIĞI

3. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2019, pp.658-671

MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Özelliklerinin Çağdaş Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

HASTANELERDE ÇOCUK GELİŞİMİ ÜNİTESİNE YÖNLENDİRİLEN ÇOCUKLARIN RETROSPEKTİFANALİZİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ

EJONS JOURNAL 5. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESĠ, 22 - 25 November 2018

İKİ DİLLİLİĞİN İFADE EDİCİ DİL BECERĠLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ANNEGÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

EJONS JOURNAL 5. ULUSLARARASI MATEMATĠK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESĠ, 22 - 25 November 2018

MEB Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanım ve Göstergelerin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİNİN ÇAĞDAŞYAKLAŞIMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018 Sustainable Development

İLKOKUL ÇOCUKLARININ RESİMLERİNİN YAŞ VE CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13 - 16 September 2018

Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan bireylerde kapsamlı erken müdahale programlarının değerlendirilmesi.

2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (ICECI2018).“Erken Çocuklukta Müdahale Alanında Güncel Araştırmalar ve Yenilikçi Uygulamalar”, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018, pp.60-61

Children Developing in Changing and Returning Cities

II.ndInternational Urban Environment Health Congress, 16 - 20 April 2018

Otizm spektrum bozukluğunda erken tanıya yönelik ebeveyn farkındalığının belirlenmesi.

2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018, pp.101

Child s Healthy Adaptation Process to Nursery Centre

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 October 2017

Boşanmanın Çocuk Üzerinde Etkileri

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 October 2017

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDA AİLE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2016

ÇOCUKLARDA ŞİDDET OLGUSUNUN GELİŞİMİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARIVE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AİLELERİN ÖZELLİKLERİ VE KADINLARIN BOŞANMAYA İLİŞKİN ALGILARI

3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARIVE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARI ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 August - 08 May 2016 Sustainable Development

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUK RESİMLERİNİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ, 18 March 2016

ERGENLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children

SITE 2016 - Savannah, GA, United States, March 21-26, 2016, Savannah, GA, United States Of America, 21 - 26 March 2016

ANNELERİN ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ÖNEMİ

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016 Sustainable Development

ÇOCUKLARDA FAZLA KİLO VE ŞİŞMANLIĞIN GELİŞİME ETKİSİ

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongres, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016

Erken çocukluk döneminde iki dilliliğin dil gelişimine etkisi

3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Erken Çocukluk Döneminde Koklear İmplnatın Dil Gelişimine Etkisi

3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

İşitme Kaybının Erken Tanılamasının Önemi

3 Uluslararası Katılılmlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Erken çocukluk döneminde dil gelişiminde kardeş faktörü

3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Erken Çocukluk Döneminde Koklear implatın Dil Gelişimine Etkisi

3 Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

0 4 yaş arası çocuklarda işitme kaybının dil gelişimi üzerindeki etkisi

3.Ulısal Disiplinler arası erken çocuklukta müdahale kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016 Sustainable Development

Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children

Society for Information Technology Teacher Education International Conference, 21 - 25 March 2016, vol.605

Ergenlerin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

20. Ergen Günleri Zor Yaşam Koşulları ve Ergenler, Malatya, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.1, pp.11

TÜRKİYE DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET

2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2015, pp.86-87

Books & Book Chapters

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ÇOCUK GELİŞİMCİ

in: Çocuk Gelişimi Rehberi, Sağlam Mehmet, Aral Neriman, Editor, Vize, Ankara, pp.147-174, 2021

DIFFERENT APPROACHES IN PRESCHOOL EDUCATION

in: RECENT RESEARCHES IN EDUCATION, Recep EFE, Irina KOLEVA and Emin ATASOY, Editor, Cambridge ScholarsPublishing, pp.381-399, 2018

Early Intervention Programs in Autism Spectrum Disorder

in: Educational Sciences Research in the Globalizing Word, KOLEVA Irina, BAŞAL Handan Asude, TUFAN Mümin, ATASOY Emin, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.248-259, 2018

Pervasive Developmental Disorder

in: Educational Sciences Research in the Globalizing Word, KOLEVA Irına, BAŞAL Handan Asude, TUFAN Mümin, ATASOY Emin, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.558-568, 2018

Delinquent Behaviors in Children and the Reasons of These Behaviors

in: Developments İn Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA vd., Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofija, pp.274-287, 2017

Aile İçi İletişim

in: Çocuk ve İletişim, Neriman Aral, Editor, Vize Yayıncılık, pp.305-334, 2017

Computer Assisted Education in Early Childhood Education

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep EfeIrina Koleva Emin Atasoy Violeta Kotseva, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.311-319, 2017

Perception Development In Infants

in: Current Advances in Education, Atasoy, E., Efe, R., Jazdzewska, I., Yaldır, H. , Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.264-277, 2016

SCIENCE EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION

in: PRESCHOOL EDUCATION INTURKEY AND IN THE WORLD A THEORICAL AND EMPIRICALPERSPECTIVE, Handan Asude Başal, Esra Ömeroğlu, Editor, St.Kliments Ohridski University Press., Sofija, pp.15-30, 2014

Bebeklik Döneminde Gelişim

in: Tüm Yönleri İle Özel Bebekler Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri, S.Sunay Yıldırım Doğru, Ayşegül Şükran Öz, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.107-128, 2013

Metrics

Publication

121

Project

8

Thesis Advisory

13

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals