Publications & Works

Articles Published in Other Journals

From Manuscripts to Codicology: An Introduction to Critical Edition

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.23, no.2, pp.855-889, 2019 (ESCI) identifier identifier

Kur’an’da Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkaku’l-Vukû‘ Ke’l-Vukû‘ Prensibi

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.115-131, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Makâsıd ve Maslahat Merkezli Bir Okuma: Necmettin Erbakan Örneği

Journal of Turkish Studies, vol.12, no.8, pp.29-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Muhammed Hâdimî nin Enfâl Suresinin 23. Ayetini Tefsiri Hakkında Risalesinin Tahkikli Neşri

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.4, pp.95-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mantığın Bir Tefsir Yöntemi Olarak Kullanılması: Muhammed Hâdimî’nin Enfâl Suresinin 23. Âyetini Tefsiri

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.27, pp.51-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yakın Dönemde el-Burhân ve el-İtkâna Yöneltilen Tenkitler

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, pp.157-188, 2013 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tefsirin Mahiyetine Dair Bir Mesele: ”Tefsir, Tasavvurat mıdır Tasdikât mıdır?”

İslam ve Yorum II (Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar), Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.2, pp.271-290

Teoriden Pratiğe ”Islah ve Davet Harekeleri”nin Kuran Anlayışı: Milli Görüş Örneği

Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 October 2016 - 30 October 2015, vol.1, pp.229-256

Ebüssuud Efendi nin Maakıdüt Tarraf fi Evveli Sureti l Fethi mine l Keşşaf adlı risalesi

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.427-440 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Kur’an Yorumunda Fıkıh Usûlünün İşlevi -İbn Cüzey Örneği-

Araştırma Yayınları (Ankara Okulu Basım Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.), Ankara, 2020

Afet Dönemlerinde Sözle ve Fiille Allah’xxa Sığınma: İstiğfâr ve Tevekkül

in: Afet İlmihali, Mehmet Birsin, Yusuf Batar, Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.128-148, 2020

İbn Hibban

in: Müslümanların Engizisyonu - 1 Ölümcül Kovuşturmalar, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları (İlimyurdu Yayıncılık), Ankara, pp.156-163, 2019

Çağdaş Dönem Tefsir Algısı ya da Tefsir Tasavvurunun Dönüşümü

in: Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, Çalışkan Necmettin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.116-156, 2018