Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE DİNLEME EĞİTİMİNİN GELDİĞİ NOKTA (2017-2019YILLARI)

USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.645-663, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÖZ VARLIĞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA BİR KATKI: ÖRNEK OLAYLARLA DEYİM ÖĞRETİMİ

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.60-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Stratejilerine Yönelik Bir Derleme Çalışması ve Stratejilerin Yazma Kazanımlarıyla İlişkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.119-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AD DURUM EKLERİNİ VE İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEBİLME DÜZEYLERİ

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.9, ss.1167-1179, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Tür Metinler için Dinlediğini Anlama Başarı Testlerinin Geliştirilmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.152, ss.891-909, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019 Türkçe Öğretim Programı’nda Ölçme ve Değerlendirme ile TürkçeÖğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.237-244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.31, ss.366-393, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

USING THE WEBLOG IN THE TURKISH WRITING SKILLS AS A FOREIGN LANGUAGE

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.31, ss.366-393, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strateji Temelli Dinleme Etkinliklerinin Yedinci SınıfÖğrencilerinin Dinleme Becerisiyle Strateji Kullanma DüzeyineEtkisi

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.1, ss.289-315, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.64-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUMA VE GÖRSEL OKUMANIN BİR METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BULMA İLE METNİ ANALİZ ETME ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.67-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, cilt.1, sa.1, ss.20-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 8 Sınıf öğrencilerinin okuma becerisi başarılarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.4, ss.667-680, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedri Rahmi Eyüboğlu nun şiirlerinde halk bilimi unsurları

Journal of Turkish Studies, cilt.71, sa.7, ss.873-887, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ders kitaplarındaki 6 8 metinlerin değerler bakımından incelenmesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.75-102, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ (6–8) METİNLERİN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

sosyal bilimler dergisi, cilt.1, sa.2, ss.75-102, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beşinci Sınıf Dinleme/İzleme Metinlerinin2017 Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.329-347

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarının Değer Eğitimi veÇocuk Edebiyatı İlkeleri Açısından İncelenmesi-I

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.125

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularına İlişkin Öğretici Görüşleri

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.47

Dinlemeyi Etkileyen Faktörler ve Dikkatin Dinleme Becerisi ÜzerineEtkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.49-56

Konuşma Kaygısı Üzerinde Anne Baba Tutumları, Akılcı Olmayan İnançlar, Sosyal Onay İhtiyacı ve Benlik Saygısının Rolü

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Millî Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Türkçe Ders Kitapları Metinler Arası Okumaya Uygun Mudur

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser de 6 7 ve 8 Sınıflar İçin Önerilen Ortak Kitapların Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

YabancılaraTürkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntemler Ne Kadar Etkilidir

4. International Conference on New Trends in Education and Their Implication, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013

Peyami Sefa nın Eğitim Gençlik ve Üniversite Objektif 7 Eserindeki Eğitim Değerleri

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

DİNLEME PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ

DİNLEME EĞİTİMİ, Mehmet Nuri KARDAŞ, Editör, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, ss.147-161, 2020

Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygısı Düzeyleri ve Nedenlerinin Belirlenmesi (Elazığ Örneği)

Türkçe Eğitimi ve Türk Edebiyatı Araştırmaları, Esin YAĞMUR ŞAHİN, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.159-196, 2020

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dinleme/İzleme Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İ. Erdem, B Doğan ve H. Altunaya, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.69-93, 2019

Okuma Becerilerine Yönelik Hazırlanan Etkinliklerle Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama,Okumaya Yönelik Tutum ve Okuma Motivasyonları Üzerine Etkisi

İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan OLKUN, Mehmet Engin DENİZ, Mehmet TORAN, Mehmet Hayri SARI, Halil KAMIŞLI, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.133-152, 2019

Konuşma Eğitimi

Türkçe Öğretimi, Taşkaya, Serdarhan Musa ve Karadağ, Ruhan, Editör, LİSANS YAYINCILIK, ss.47-76, 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde C1 Seviyesi Öğrencilerinin öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Akran Dönütünün Rolü

Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, Selahattin Dilidüzgün, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.381-395, 2016