Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmam Hatip Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Kimlik Algılarının BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Dergisi, cilt.8, ss.111-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodern Yeni Dinsel Kimlik ve Paranormal İnançlar -Postmodern New Religious Identityand Paranormal Beliefs

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, ss.55-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitle İletişim Araçları Medya ve Din İlişkisi Üzerine

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.5-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutsal ve Seküler Arasında Hıdrellez ve Türbe Kültleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.91-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodern Yeni Dinsel Kimlikve Paranormal İnançlarPostmodern New Religious Identityand Paranormal Beliefs

MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, cilt.12, ss.55-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Mekânda Kutsal Deneyimi Kernek te Yeniden Üretilen Kutsal Mit ve Ritüel

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.7-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanlık Tarihindeki Ontolojik Hakikat Arayışının İslam Dünyasındaki İzdüşümler İbn Arabi Varlık Ağacı Şeceretü l Kevn

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.171-178, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar

Değerler eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.7-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanlık Tarihindeki Ontolojik Hakikat Arayışının İslam Dünyasındaki İzdüşümler İbn Arabi Varlık Ağacı Şeceretü l Kevn

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.171-178, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişimler ve Karşılaşmalar Çağında İslam ı Yeniden Düşünmek

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.163-170, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimler Kriz ve Gelecek

Birey ve Toplum Dergisi, cilt.1, ss.5-9, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylem Mitos ve Tarih Popüler Dini Literatürde Hz Muhammed sav Tasavvuru Muhammediye Örneği

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.195-219, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Dini Yönelimlerin İncelenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.9-34, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Toplumsallaşma ve Temel Etkenleri Türk Geç Ergenleri Arasında Uygulamalı Bir Araştırma

Akademik Araştırmalar Dergisi, ss.61-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişim Sürecinde Yeni Dindarlık Formları Yeni Çağ İnanışları Örneği

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.9-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Arasındaki Yaygın İnanışların Oluşumuna Etki Eden Tarihsel ve Psiko sosyal Faktörler

Diyanet İlmi Dergi, cilt.40, ss.105-114, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Bağlamda Din

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.4, ss.189-205, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilerin Batıl İnanç Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.7-18, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Dindarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.3, ss.97-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Toplumunda Geleneksel Dini Yaşam ve Halk İnançları

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.1-22, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinsel Boyutluluğun Sosyolojik Bağlamı Faktör Analitik Bir Çalışma

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.2, ss.161-189, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyolojik Din Tanımları ve Din Olgusunu Anlamada Uygun Bir Kavram Olarak Kutsal

Tabula Rasa, cilt.2, ss.159-171, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam Düşüncesinde Önemli Bir Nazariye Olarak Nur-ı Muhammedi ve İbnü’l Arabi

İnsanlığın hakikat arayışı ve İbn Arabi 15-16 Kasım 2018, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.216-223

Malatya’nın Dini Tarihine Panoramik Bir Bakış

Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, ss.15-26

Dinin Siyasete Müthiş Dönüşü: Apokaliptik Uluslararası Siyaset

VII. Uluslararası İdealden gerçeğeToplum, siyaset ve ekonomi, 12 - 13 Ekim 2018, cilt.1, ss.350-362

Dinselliğin Enformasyon Toplumunda Kamusal Görünümüve Dönüşümü

Uluslararası Din Sosyolojisi 10-12 Mayıs 2018 Aksaray Türkiye, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.126-127

Popüler Din Çalışmalarında Dönemler ve Çeşitlilik Üzerine(Geleneksel-Modern-Postmodern)

Uluslararası Din Sosyolojisi 10-12 Mayıs 2018 Aksaray Türkiye, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.174-175

21. Yüzyıl Uluslararası Siyasetinde Din ve Terör Neden Sıkça Bir arada Görülmeye Başladı?

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, 11 - 13 Mayıs 2017

Küresel Algının Belirleyici Gücü Olarak Popüler Kültür Medya ve İslam

II. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2016, cilt.1, ss.33-43

İslam Kültüründe Mitolojik Tasavvurun İmkanı veSınırlı/Sız/lıkları-Felsefe-Mitoloji-Din Etkileşimi Bağlamında-

Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2010, cilt.1, ss.83-95

Dindarlık algısını şekillendirmede kitle iletişim araçları

IV. Din şurası tebliğ ve müzakereleri, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, cilt.1, ss.362-375

Kitap & Kitap Bölümleri

Din Sosyolojisi

Protech, Malatya, 2017

Toplumsal Farklılaşmanın Dini Anlayış ve Yaşayışa Etkisi

İSLAM VE YORUM, M. ARSLAN vd., Editör, Malatya İlahiyat Vakfı Yay., Malatya, ss.11-26, 2017

Zıtların Zorlama Birlikteliği: İslam ve Terör İlişkis

Türkiye’xxde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar Yeni Anayasa ve Terör, Arap Baharı, Küreselleşme ve Güvenlik, Osman Ağır, Editör, Seçkin, Ankara, ss.209-235, 2017

Müslüman Toplumlarda Görülen Terör HareketlerininDışsal Kökenleri (IŞİD Örneği)

İslam ve Yorum II, SİNANOĞLU Ahmet Faruk , ARSLAN Mustafa , BATAR Yusuf, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss.221-236, 2017

Yaşlılık ve Din: Dinbilimsel Yaklaşım

Yaşlılık Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler, , Editör, Nobel, 2016

Kazaların Oluşumu, Önlenmesi ve Risk Analizinde Kültür ve İnançların Rolü

Din ve Trafik, M. Arslan vd. , Editör, Diyanet Vakfı Matbaası, 2016

İslam’ın İlk Döneminde Toplumsallaşma Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış: Kardeşleştirme Örnek Olayı

Yeni Bir Toplum İnşası, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, 2015

“Kültürel Bağlamda Din”

Kültür ve Din, , Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.15-35, 2014

- Türk Popüler Dindarlığı

Dem Yayınları, İstanbul, 2004