Announcements & Documents

Öğretim Teknolojileri
Lecture Note
3/22/2023

Öğretim Teknolojileri ders notudur.

öğretim teknolojojileri.pdf Creative Commons License

Ölçme değerlendirme-klasik ölçme değerlendirme yaklaşımları
Lecture Note
10/19/2022

yazılı, sözlü sınavlar, testler anlatılmaktadır.

sınavlar.pptx Creative Commons License

Ölçme değerlendirme- çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımları
Lecture Note
10/19/2022

Performans değerlendirme, portfolyo, rubrik, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri öz değerlendirme anlatılmaktadır.

çağdaş değerlendirmeler.pptx Creative Commons License

Ölçme değerlendirme-yapısal özellikler
Lecture Note
10/19/2022

ölçme araçlarındaki geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık özellikleri anlatılmaktadır

yapi.pptx Creative Commons License

Ölçme değerlendirme-merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
Lecture Note
10/19/2022

mod, medyan, aritmetik ortalama, yığılmalı aritmetik ortalama, ranj, standart sapma, Z puanı, T puanı anlatılmaktadır.

mod-medyan-st puan.pptx Creative Commons License

Ölçme değerlendirme-madde analizi
Lecture Note
10/19/2022

Test geliştirmede madde analizi işlemleri anlatılmaktadır.

madde analizi.pptx Creative Commons License

Ölçme değerlendirme-hata türleri, korelasyon
Lecture Note
10/19/2022

ölçmede hata türleri, korelasyon çeşitleri anlatılmaktadır

hata-korelasyon.pptx Creative Commons License

Google form kullanımı
Lecture Note
10/13/2022

Google Formlar uygulaması ile anket uygulama sürecinde anket soruları oluşturma, hazırlanan anketi ilgililere gönderme, gelen yanıtların dökümünü alma, yanıtları ilgililerle paylama işlemleri anlatılmaktadır.

google form kullanımı.pdf Creative Commons License

Kahoot kullanımı
Lecture Note
9/20/2022

Sınıf ortamında Kahoot uygulamasının bir ölçme değerlendirme aracı olarak kullanımı anlatılmaktadır.

kahoot kullanımı.pdf Creative Commons License

Ölçme değerlendirme-temel kavramlar
Lecture Note
6/13/2022

Ölçme ve değerlendirme çeşitleri, değişken türleri, ölçme kuralı, ölçmede birim, sıfır kavramı, ölçek türleri anlatılmaktadır.

kavramlar1.pptx Creative Commons License

TAP analizi uygulaması
Lecture Note
4/20/2022

Bu programda başarı testi geliştirme sürecinde madde analizleri, güvenilirlik hesaplamaları (KR-20) yapılmaktadır.

TAP analizi.pdf Creative Commons License

Lawshe tekniği ile kapsam geçerliliği
Lecture Note
3/13/2022

Anket, ölçek ve başarı testi gibi veri toplama araçlarının geliştirilmesi sürecince uzman kanısı alma aşamasında, uzmanlardan gelen dönütlerden hareketle elenecek maddelerin tespit edilerek, aracın kapsam geçerliliğine ilişkin işlemler anlatılmaktadır.

Lawshe-kapsam geçerliliği.pdf Creative Commons License

Hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi
Lecture Note
3/13/2022

Hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi sürecindeki aşamalar, ihtiyaç analizi, program değerlendirme yol ve yöntemleri anlatılmaktadır.

hizmetiçi eğitimde program gelş.pdf Creative Commons License

Evren ve Örneklem belirleme
Lecture Note
11/28/2021

Bilimsel araştırmalarda evren ve örneklem belirleme yöntemleri anlatılmaktadır

evren.pdf Creative Commons License

Madde analizi
Lecture Note
11/28/2021

Başarı testlerinin geliştirilmesinde madde analizi yöntemi açıklanmaktadır

madde analizi.pdf Creative Commons License

Kaynakça ve kaynakça bağlaçları: APA 6 ve APA 7 formatında
Lecture Note
11/3/2021

Bu dosyada bilimsel araştırma raporu yazmada kaynakça ve bunlara ilişkin kaynakça bağlaçlarının oluşturulması örneklerle sunulmaktadır. APA 7 formatına uygun güncellemelere yer verilmiştir.

kaynak gösterme-6-7.pdf Creative Commons License

Eğitimde program değerlendirme ve istatistiksel yöntemler
Other
11/1/2021

Eğitimde program değerlendirme yaklaşımları ve veri analizinde kullanılabilecek istatistikler tanıtılmaktadır.

program değerlendirme.pdf Creative Commons License

Nicel araştırma modelleri
Lecture Note
10/25/2021

Bu dosyada, nicel araştırma modellerinin özellikleri anlatılmaktadır.

araştırma modelleri.pdf Creative Commons License

Nitel araştırma ve karma araştırma yöntemleri
Lecture Note
12/18/2019

Nitel araştırma desenleri ve karma yöntem desenleri açıklanmaktadır.

nitel-karma yöntemler.pdf Creative Commons License

Deneysel araştırmalar
Presentation
11/22/2019

Deneysel araştırmaların çeşitleri, veri analizleri anlatılmaktadır.

deneysel desenler.pptx Creative Commons License

Bilimsel Araştırmalarda temel kavramlar
Presentation
1/1/2017

Bilimsel araştırmalarda bilim, işlevleri, hipotez, varsayım vb. kavramlar açıklanmaktadır.

bil-kavramlar.pptx Creative Commons License

SPSS'de İstatistiksel Analizler
Other
1/1/2011

Bu dosyada Eğitim Bilimleri alanında yaygın bir şekilde kullanılan parametrik testler, faktör analizi vb. uygulamalar anlatılmaktadır.

SPSS testleri.doc Creative Commons License

Lesson Materiels

nicel araştırma modelleri
SPSS'de İstatistiksel Analizler
testlerde n sayıları
Öğretim teknolojileri