Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of the emotional intelligence of learners of turkish as a foreign language on reading comprehension skills and reading anxiety

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.2, ss.571-579, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Kelime Bilgisinin Okuma Ve Dinleme Kaygısına Etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.273-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEVURGU

The Journal Of Academic Social Science Studies, sa.68, ss.135-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.31, ss.366-393, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOURCES OF READING ANXIETY AMONG THE LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Asian Journal of Education and Training, cilt.4, sa.3, ss.161-169, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.86-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okur Özyeterlikleri ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.34, ss.83-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Gass’xxın İkinci Dil Edinimi Modeli

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.2, ss.31-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi için Kelime Bilgisi Ölçeği Uyarlaması

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNOKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İnönü Üniversitesi Örneği

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.258-273, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ders kitaplarındaki 6 8 metinlerin değerler bakımından incelenmesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.75-102, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME BİLGİSİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGISINA ETKİSİ

1. Kaşgarlı Mahmud Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

İlkokul Birinci Sınıfta Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İlk Okuma Yazma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.90-91

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Konularına İlişkin Öğretici Görüşleri

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.47

Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerisi Öğretiminde Weblog Kullanımı

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Vurgu

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 Mayıs 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okur Özyeterlikleri ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki 

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin (B Düzeyi) Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri Arasındaki İlişki

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

YabancılaraTürkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntemler Ne Kadar Etkilidir

4. International Conference on New Trends in Education and Their Implication, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Dil Öğretimi

Türkçe Öğretimi, Kavruk H., Kurnaz H. , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-13, 2019

Çocuklar için Edebiyat Eğitimi ve Medya

Çocuklar için Edebiyat Eğitimi, Ehan Akın, Editör, Anı Yayıncılık, ss.77-95, 2019

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞI

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İlhan Erdem Bahar Doğan Hatice Altunkaya, Editör, Pegem Akademi, ss.277-287, 2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde C1 Seviyesi Öğrencilerinin öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Akran Dönütünün Rolü

Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, Selahattin Dilidüzgün, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.381-395, 2016