Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Child population Structure İn Türkiye: An Analysis Based On TUIK Data

2. INTERNATIONAL BLACKSEA MODERN SCIENTIFICRESEARCH CONGRESS, Turkey, 21 December 2022

Ebeveyne Yabancılaştırmaya İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

ISPEC 8th International Conference On Social Sciences & Humanities December 24-25, 2021 / Bingol, Turkey, 24 - 25 December 2021

Okul Öncesi Eğitimde Çocukların Gelişimlerini Destekleyen Uygulamaların Türkiye Ve Diğer Ülkeler Bağlamında İncelenmesi (TALIS Güçlü Başlangıç 2018 Sonuçları)

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

Yoksulluk Ve Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri

7th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference December 10-12, 2021, 10 - 12 December 2021 Sustainable Development

Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığına İlişkin Yapılan Çalışmalara Yönelik Tematik İnceleme

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

Okul Öncesi Kurumlarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

İstanbul International Modern Scientific Research Congress -II December 23-25, 2021 | Istanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021

Otizmli çocuklara sahip ebeveynlerle Türkiye’de yapılan deneysel lisansüstü tezlerin incelenmesi

İstanbul International Modern Scientific Research Congress -II December 23-25, 2021 | Istanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Durumlarının İncelenmesi

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021 Sustainable Development

Otizmli Çocukları Olan Ebeveynlerin Müdahale Destekleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

EXAMINATION OF APPLICATIONS SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATION IN CONTEXT OF TURKEY AND OTHER COUNTRIES (TALIS STARTING STRONG 2018 RESULTS)

5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, December 3-5, 2021\Malatya-Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

Çocuklarda Yaratıcılık Ve Yaratıcılığın Sanat İle Geliştirilmesi

BILTEK-V International Symposium On Current Developments In Science,Technology And Social Sciences December 3-5, 2021 Malatya- Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

INVESTIGATION OF SCHOOL PRINCIPALS' INFLUENCE ON TEACHERS IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

5. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, December 3-5, 2021\Malatya-Yeşilyurt Municipality, 3 - 05 December 2021

Tuvalet eğitiminde kullanılan yöntemler

11. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-13 Aralık, 2021, 12 - 13 December 2021 Sustainable Development

Bilgi işlemsel düşünme: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması

11. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-13 Aralık, 2021, 12 - 13 December 2021

Okul öncesi dönem çocuklarında etkileşimli kitap okumanın dil gelişimi ve sosyal gelişim açısından incelenmesi

11. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-13 Aralık, 2021, 12 - 13 December 2021

Erken Çocuklukta İnsan Hakları Eğitimi

4th International Education And Innovative Sciences Symposium, 24 November 2021 Ankara,Turkey, 24 November 2021 Sustainable Development

Öz Bakım İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

4th International Education And Innovative Sciences Symposium, 24 November 2021 Ankara,Turkey, 24 November 2021

Metaphorical Perceptions of Preschool Teachers for Children with High Creativity Level

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Öğretmenlerin stres kaynaklarının mesleki kıdem açısından incelenmesi

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Duygusal okuryazarlık üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Emotion regulation skills of preschool children

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Examination of postgraduate theses on internet addiction in adolescents

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Sosyal medya araçlarının annelerin çocuklarına yönelik alışveriş tercihlerine etkisinin incelenmesi

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Okul Öncesi Eğitim Programının Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

8. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi, 8 Aralık,2021, İstanbul, 08 December 2021 Sustainable Development

Televizyon kullanımının çocukların gelişimine etkileri üzerine yapılan Lisansüstü tezlerin incelenmesi

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Evaluation of Pre-school Teachers' Perceptions of Self-efficiency According to TALIS Starting Strong 2018 Results: The Example of Turkey

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Çocukların Okuma İlgisini Ve Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim Stratejileri

Taras Shevchenko 7th International Conference On Social Sciences 24-25 November 2021 Ankara, 24 - 25 November 2021

Sosyoloji Ve Psikolojide Çocukluk Kavramı

Taras Shevchenko 7th International Conference On Social Sciences 24-25 November 2021 Ankara, 24 - 25 November 2021

Çocuk kitaplarıyla ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesi

AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences November 16-17, 2021 / Arapgir - Malatya, Turkey, 16 - 17 November 2021

Okul Öncesi Eğitim Programının Kültürel Çeşitlilik Ve Farklılıklara Saygı Bağlamında Değerlendirilmesi

8. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi, 8 Aralık,2021, İstanbul, 08 December 2021 Sustainable Development

Çocukluk eğitimi ve kimlik

Ispec International Congress On Multidisciplinary Studies November 12-13, 2021 Adana, TURKEY, 12 - 13 November 2021

Pedagojik formasyona ilişkin formasyon öğrencilerinin görüşleri

Ist International Congress On Excellence In Education, November 20-21, 2021, November 1/Turkey, 20 - 21 November 2021

Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki

Ist International Congress On Excellence In Education, November 20-21, 2021, November 1/Turkey, 20 - 21 November 2021

Okul müdürlerinin politik becerileri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ist International Congress On Excellence In Education, November 20-21, 2021, November 1/Turkey, 20 - 21 November 2021

Türkiye’de evlenme ve boşanma istatistiklerine genel bir bakış

6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021, 11 - 12 November 2021

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklara ait genel bir bakış

6. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, 11-12 Kasım 2021, 11 - 12 November 2021

Sokakta Çalışan Çocuklar

Uluslararası Küresan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 2021, 30-31 Ekim, 2021 / Online, 30 - 31 October 2021

Öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021],October-22-24, 22 - 24 October 2021

Öğretmenlerin belirsizlikten kaçınma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021],October-22-24, 22 - 24 October 2021

Psikoloji biliminin eğitim politikası ve uygulaması üzerindeki etkisi

First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021],October-22-24, 22 - 24 October 2021 Sustainable Development

Covid 19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri: sistematik bir derleme çalışması

First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021],October-22-24, 22 - 24 October 2021 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımının İncelenmesi

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021) October 21-23, 2021, Konya, Turkey, 21 - 23 October 2021

Türk Toplumunda Çocuk Yetiştirme Değerleri

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021) October 21-23, 2021, 21 - 23 October 2021

Meclis Penceresinden Türkiye’de Çocuk Sorunları ve Politikalar

VII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2021) October 21-23, 2021, 21 - 23 October 2021

Çocuk Gelişimi Lisans Öğretim Programlarının İncelenmesi

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), Adana, Turkey, 14 - 15 December 2019, vol.1, pp.178

Öğretmenlerin Ücretli, Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenlere İlişkin Metaforik Algıları

İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2019, vol.1, pp.50-51

Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadıkları Güçlükler: Bir Meta Sentez Çalışması

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Öğretmenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı

III. International Congress on Science and Education, Afyon, Turkey, 21 - 24 March 2019, vol.1, pp.128

Öğretmenlerin Okul Müdür Yardımcılarına İlişkin MetaforikAlgıları

III. International Congress on Science and Education 2019, Afyon, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.124

Öğretmen Güçlendirme Hakkında Gerçekleştirilen Çalışmalarınİncelenmesi

III. International Congress on Science and Education, Afyon, 21 - 24 March 2019, vol.1, pp.123

Öğretmen Güçlendirme Hakkında Gerçekleştirilen Çalışmalarınİncelenmesi

3. Uluslarası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK-ICSE 2019), Afyonkarahisar, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.123

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnancıı

II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.136-140

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Güçlendirici Liderliğin Etkisi

II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.81-84

Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. uluslararası eğitim araştırmaları ve öğretmen eğitimi kongresi, Kuşadası/Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.310

Akademik Teşvik Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında Akademisyen Görüşleri

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Kuşadası/AYDIN, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.497-498

Öğretmenlerin Genel Özyeterlik Algıları, Mesleki Tükenmişlikleri Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.595-598

Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları İle Yaşam Doyumları

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018, pp.1051

Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Ve Sorunlar: Bir Meta Sentez Çalışması

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.647-649

Öğretmenlik Mesleğinin Statüsüne İlişkin Öğretmen Algıları: Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, vol.1, pp.130

Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Mesleki Değerler Ölçeği Geliştirme Çalışması

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI İÇİN BİR İHTİYAÇ ANALİZİ: Pamukkale Üniversitesi Örneği

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, vol.1, pp.356-357

A Research on the Quality Assurance Systems in Highher Education

ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.199

A Comparative Analysis on Educational Policies in Turkey, Denmark and Portugal

ICSER-International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 - 31 October 2015, pp.201 Sustainable Development

Türkiye, İrlanda ve İngiltere’nin Eğitim Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, vol.1, pp.14-15

Books & Book Chapters

Çocukluk Çağı ve Fiziksel Aktivite

in: Health Sciences, Mehmet Dalkılıç,Esra Sabancı Baransel, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.713-723, 2021

Beyin Gelişimi

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler II , , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.105-122, 2021

Dünyada Ve Türkiye’de Yükseköğretimde Uzaktan Öğretimin Tarihi Ve Gelişim Süreçleri

in: Yükseköğretimde Uzaktan Öğretim, , Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.29-47, 2021

Doğum öncesi ve bebeklik döneminde algı gelişimi

in: Eğitim Bilimleri Araştırma, Teori , , Editor, Livre de Lyon, pp.147-161, 2021

Çocukluk Çağı ve Fiziksel Aktivite

in: Health Sciences, , Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.713-723, 2021

Bilişsel Gelişim

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar 2, Atik Dilek, Kılıç Nuray, Editor, Duvar Yayınları, pp.111-142, 2021

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN ÖĞRETİMİN TARİHİ VE GELİŞİM SÜREÇLERİ

in: Yükseköğretimde uzaktan öğretim, Demirtaş, Hasan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.29-47, 2021

Çocuklarda ölüm kavramının gelişmesi ve ölümcül hastalığa ilişkin tepkiler

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - IV , , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-58, 2021

Sınıfta Özel Gereksinimli Öğrenciler Için Sınıf Yönetimi

in: Yeni Nesil Sınıflar ve Yönetimi, , Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.422-461, 2021

Toplum Kültürünün Eğitim Örgütlerine Yansımaları

in: Academic Developments on Social and Education Sciences, , Editor, Duvar Kitapevi, İzmir, pp.149-161, 2021

Eğitim Örgütlerinde Güç ve Politika

in: Eğitimde Örgütsel Davranış, , Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.225-240, 2021

Bebeklik Döneminde Gelişim

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler I , , Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.185-218, 2021

Bilişsel Gelişim

in: Sağlik Bilimleri Alaninda Akademik Çalişmalar 2 , , Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.110-142, 2021

Çocuğun sosyal gelişimi

in: Sağlik Bilimleri Alaninda Akademik Çalişmalar 2 , , Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.91-110, 2021

Öğretmen İş Gücünün Yönetimi

in: Eğitimde Örgütsel Davranış, , Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.113-129, 2021

Kültürel çeşitlilik ve eğitim

in: kültürel değerlere duyarlı eğitim, Nayır, Funda, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-52, 2020

Değer Temelli Liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Necdet KONAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-17, 2016

Metrics

Publication

124

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals