Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Şiir Geleneği Çerçevesinde -(y)A İstek Ekinin Farklı İşlevleri Ve Anlam Katmanları: Şeyhülislam Yahya Divanı Örneği

14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU (20-22 EKİM 2022, Alanya/ANTALYA), Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.310 Creative Commons License

DİNLEME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ,

I. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi, Paris, France, 28 September 2018, pp.33 Creative Commons License

Klâsik Şiirde Şair, Anlatıcı, Ben ve Öteki

3rd EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES (ECLSS), Antalya, Turkey, 27 June - 29 September 2018, pp.486-493

Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki

3rd EURASİAN CONFERENCE ON LANGUAGE SOCIAL SCIENCES (ECLSS), Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.124

Ortaçağ Estetik Tasavvuru ve Klâsik Şiirde Söz-Ölçü İlişkisi

ASOS 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Belâgat’in Türkçeleşmesi Sürecinde Mihalicî Mustafa Efendi’nin Zübdetü’l-Beyân’ı

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.205 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

İKMÂL-İ TEMYÎZ (ALİ SEDÂD)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/ikmal-i-temyiz-ali-sedad, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

İTMÂM-I TEMYÎZ (MAHMUD ESAD)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/itmam-i-temyiz-mahmud-esad, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

MESLEKÜ'T-TÂLİBÎN (ABDULLÂH-I İLÂHÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/mesleku-t-talibin-abdullah-i-ilahi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ESRÂR-NÂME (ABDULLÂH-I İLÂHÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/esrar-name-abdullah-i-ilahi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ŞERH-İ EBYÂT-I HACI BAYRAM-I VELÎ (HAKKI)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-ebyat-i-haci-bayram-i-veli-hakki, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ŞERH-İ PEND-İ ATTÂR (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ )

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-pend-i-attar-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

FERAHU'R-RÛH/ŞERHÜ'L-MUHAMMEDİYYE (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/ferahu-r-ruh-serhu-l-muhammediyye-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ŞERHU NAZMİ'S-SÜLÛK (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serhu-nazmi-s-suluk-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ŞERH-İ EBYÂT-I YÛNUS EMRE (İSMAİL HAKKI BURSEVÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-ebyat-i-yunus-emre-ismail-hakki-bursevi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ŞERH-İ KELÂM-I ŞEYH SA'DÎ (HAKKI)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-kelam-i-seyh-sa-di-hakki, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

ÂSÂR-I AŞK (RÛŞENÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/asar-i-ask, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

Mİ'RÂCÜ'L-BEYÂN (MUSLİHİDDÎN VAHYÎ)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/mi-racu-l-beyan-muslihiddin-vahyi, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

TEMYÎZ-İ TA'LÎKÂT (HAKKI)

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/temyiz-i-ta-likat-hakki, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

Nâilî-i Kadîm (İslam Düşünce Atlası 3)

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.1157-1159, 2017 Creative Commons License

Koca Râgıb Paşa (İslam Düşünce Atlası 3 )

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.1173-1174, 2017 Creative Commons License

Other Publications