Lise Öğrencilerinin Öğretmene Güvenleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkide Okula Karşı Tutum, Okula Yabancılaşma ve Okul Tükenmişliğinin Doğrudan ve Dolaylı Rolü


Creative Commons License

Atik S. , Özer N.

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.45, ss.441-458, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 45 Konu: 202
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.15390/eb.2020.8500
  • Dergi Adı: Egitim Ve Bilim-Education And Science
  • Sayfa Sayıları: ss.441-458

Özet

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin akademik başarılarına etki eden öğretmenlere güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği değişkenlerinin hem birbirleriyle olan ilişkilerinin hem de akademik başarıyla olan ilişkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Malatya ili Battalgazi merkez ilçesindeki Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerden cinsiyet ve sınıf düzeyleri dikkate alınarak tabakalı örnekleme tekniği ile belirlenen 2.291 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak beş bölümden oluşan bir test bataryası kullanılmıştır. Test bataryasının birinci bölümü demografik bilgilerden, ikinci bölümü “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)”ndan, üçüncü bölümü “Okula Karşı Tutum Ölçeği”nden, dördüncü bölümü “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği”nden beşinci bölümü ise “Öğretmene Güven Ölçeği”nden oluşmaktadır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında kuramsal bilgilere dayalı olarak geliştirilen denemelik model ve bu modelin alternatifi olarak geliştirilen 3 model için 10 hipotez oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda bu hipotezlerden 8’i kabul edilmiş 2’si ise reddedilmiştir. Bu araştırma ile oluşturulan modelin yapısal eşitlik modeli kullanılarak çözümlenmesi sonucunda öğretmenlere güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği değişkenlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak öğrencilerin akademik başarılarını etkilediği belirlenmiştir. Öğretmene güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği değişkenleri birlikte akademik başarıdaki varyansın yaklaşık %12’sini açıklamaktadır.

The present study aimed to examine the relationships between the variables of trust in the teacher, attitudes towards the school, alienation from school, and school burnout and the relationship between these variables and the academic achievement of high school students. The sampling of the study consisted of 2.291 students who were determined with the Stratified Random Sampling Method by considering the gender and grade levels of the students who were studying at Anatolian high schools in Battalgazi District of Malatya province. In the study, a data collection tool that include five scales was used as the data collection instrument. The first part of the data collection tool that was used in the study included the demographic information, the second part included the "Maslach Burnout Inventory-Student Form (MBI-SF)", the third part included the "School Attitude Assessment Survey", the fourth part included the “Student Alienation Scale,” and the fifth part included the “Trust in Teacher Scale.” The study data were analyzed by structural equation modeling. In the research, ten hypotheses were developed for the test model based on the theoretical knowledge and for the three models developed as an alternative to the first model. Conducted analyses demonstrated that eight hypotheses were accepted and two were rejected. As a result of the analysis of the model created in the current study using the structural equation model, it was determined that trust in teacher, attitudes towards the school, alienation of the school and school burnout variables directly or indirectly predicted the academic achievement of the students. Trust in the teacher, attitudes towards the school, alienation from the school, and school burnout variables explained 12% of the variance in academic achievement together.