Teachers’ and pre-service teachers’ levels of beliefs and practices about assessment in science courses


Creative Commons License

Kişin M., İlhan N.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.20-43, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, teachers’ (science and classroom) and pre-service teachers’ (science and classroom) levels of beliefs and practices about assessment in science were examined. “Belief about assessment in science” (BAS) and “practice about assessment in science” (PAS) were investigated according to formative, summative, alternative and traditional assessments. The study was carried out using survey research method. The sample consisted of 527 people, 321 of whom were pre-service teachers from five different state universities, and 206 were teachers working in primary and secondary schools. The research data were collected through “Teachers’ Beliefs and Practices Scale about Assessment in Science” (TBPAS). For the same items of the TBPAS, it was made as two directions (BAS and PAS). Findings show that there is no significant difference among the belief levels of science teachers, classroom teachers, pre-service science teachers, and pre-service classroom teachers while there is a significant difference among their practice levels in science assessment. Results indicate that there is no relationship between teachers’ professional seniority and BAS scores, and no relationship between their professional seniority and PAS. Results show that there is no relationship between pre-service teachers’ academic grade point averages (AGPA) and BAS scores while the relationship between PAS and AGPA scores of the pre-service teachers is found to be low, but significant. Another result of the research is that teachers and pre-service teachers’ levels of belief about assessment in science are significantly higher than their practice about assessment in science.

Bu çalışmada, fen bilimleri ve sınıf öğretmeni ve öğretmen adaylarının fen derslerindeki değerlendirmeler hakkındaki inanç ve uygulama düzeyleri incelenmiştir. Fen derslerindeki değerlendirme inanç (FDDİ) düzeyleri ile fen derslerindeki değerlendirme uygulama (FDDU) düzeyleri; biçimlendirici, düzey belirleyici, alternatif ve geleneksel değerlendirme açısından değerlendirilmiştir. Mevcut çalışma tarama yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi beş farklı devlet üniversitesinden 321 öğretmen adayı ve ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 206 öğretmen olmak üzere toplam 527 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, “Fen Derslerindeki Değerlendirme Hakkında İnanç ve Uygulama” Ölçeği (FDDİU-Ö) ile elde edilmiştir. FDDİU-Ö’nin maddeleri iki yönlü olarak FDDİ ve FDDU ölçmektedir. Araştırma bulguları fen bilimleri öğretmeni ve sınıf öğretmeni, ve öğretmen adaylarının, fen derslerindeki değerlendirme inanç düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını, buna karşın FDDU düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin mesleki kıdemi ile FDDİ-Ö ortalamaları arasında ve FDDU-Ö ilişkinin olmadığını göstermektedir. Diğer bir araştırma sonucu ise; öğretmen adaylarının akademik lisans genel not ortalamaları (AGNO) ile FDDİ-Ö ortalamaları arasında ilişkinin olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan, öğretmen adayların AGNO ortalamaları ile FDDU-Ö ortalamaları arasındaki ilişki düşük düzeyde ve anlamlı düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada son olarak, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının fen dersindeki değerlendirme inanç düzeylerinin uygulama düzeylerinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.