İnönü Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mum C., "Halepli Edîb Dîvânı'na Göre XVIII. Yüzyıl Türkçesinin Bazı Fonolojik Özellikleri", BILIG, pp.51-70, 2003 (Link)
Mum C., ""Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi, Gazimağusa 2002"", BILIG, pp.190-195, 2003 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mum C., "Koca Râgıp Paşa’nın ”Söyler” Redifli Gazeli Üzerine Üslûp İncelemesi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.118, pp.105-122, 2018 (Link)
Mum C., "Bâkî’nin Sevgiliyi Adlandırma Tercihlerinde Bağlam Faktörü", Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, pp.245-265, 2018 (Link)
Gümüş M.Y., Mum C., "Klasik Türk Şiirinde Rint ve Şarap İlişkisi", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.109-138, 2018 (Link)
Mum C., "Ahmedî’nin İskender-nâme Mesnevisinde Bir Aşk-nâme: Işkiyyât-ı İskender", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.318-342, 2018 (Link)
Mum C., "18. Yüzyılda Yazılmış Mensûr Bir Hikâye: “Bir İçim Su Bahânesiyle Nisâr-ı Cûd”", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Degisi, pp.199-216, 2018 (Link)
Mum C., "Bâkî'nin Gazellerinde Sevgilinin Adlandırılması Üzerine Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.21-35, 2018 (Link)
Mum C., "Mustafa Reşid’in Aruza Dair Bir Eseri: Zübdetü’l-Arûz", Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.123-133, 2010 (Link)
Mum C., "Rindlerin Ölümü'nden Önce: Rind-i Hayal", Buruciye Edebiyat Üç Aylık Edebiyat, ss.53-59, 2009 (Link)
Mum C., "Yahya Kemâl’in ‘Rıtl-ı Girân’ Gazelini Tahlil Denemesi", Buruciye Edebiyat Üç Aylık Edebiyat Dergisi, ss.20-23, 2009 (Link)
Mum C., "Halepli Edîb Divanında Aşk", Buruciye Edebiyat Üç Aylık Edebiyat Dergisi, ss.64-70, 2009 (Link)
Mum C., "Şairin Istırabı ya da Istırabın Müseddesi", Buruciye Edebiyat Üç Aylık Edebiyat Dergisi, ss.43-46, 2008 (Link)
Mum C., "Divan Şiirinde Hazâniye ve Bâkî’nin Hazâniyesi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.127-151, 2006 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mum C., "Gazelde üslûb-ı mu'âdele veya bercesteli beyit", Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları : Gazelden Gazele - Dünün Şiirine Bugünden Bakışlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Mayıs 2016, pp.88-101 (Link)
Mum C., "Bir Belâgat Terimi Olarak Cinas-ı Manevî", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu 15-16 Mayıs 2009, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2009, ss.435-444 (Link)
Mum C., "Bir Belâgat Terimi Olarak Cinâs-ı Manevî", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2009, ss.435-444 (Link)
Mum C., "Kadı Burhaneddin'in Şiirlerinde Cinasın Yeri", I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2006, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2006, pp.153-164 (Link)
Mum C., "Sebk-i Hindî'de Beyit Yapısı, Paradoksal İmajlar ve Çoklu Duyulama", Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Sebk-i Hindî, (Haz. H. Aynur, M. Çakır, H. Koncu), İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Nisan 2005 - 29 Nisan 2006, pp.109-141 (Link)
Mum C., "Kadı Burhaneddin’in Şiirlerinde Cinasın Yeri", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens. I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2006, ss.153-164 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mum C., "Tezâdın İmtizâcı Klasik Türk Şiirinde İmtizâc-ı Ezdâd", Sonçağ Yayınları, ANKARA, 2018 (Link)
Mum C., Eds., "Uluslararası Fazlur Rahman Sempozyumu: Günümüzde Felsefe, Din Algısı ve Ahlâk", İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2016 (Link)
Mum C., "Nef'î'ye Giden Yolda Fahriye Şairi Olarak Bâkî", Prof. Dr. F. Tulga Ocak'a Armağan, Osman Horata, Ed., ., Ankara, ss.218-230, 2013 (Link)
Mum C., "Şeyh Galip'in Şiirlerinden Örnekler", XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, (Editörler: Prof. Dr. Muhsin Macit, Prof. Dr. Osman Horata), Muhsi Macit, Osman Horata, Ed., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.102-126, 2012
Mum C., "Hint Üslubunun Son Büyük Şairi Şeyh Galip", XVIII Yüzyıl Türk Edebiyatı, Muhsin Macit, Osman Horata, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.76-99, 2012
Mum C., "Divan Şiirinde Bercesteli Beyitler", Mengüceli Yayınları, MALATYA, 2011 (Link)
Mum C., "Sebk-i Hindî", in: Türk Edebiyatı Tarihi, Halman T. S., Horata O., Eds., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.371-394, 2007 (Link)
Mum C., "Sebk-i Hindî", in: Türk Edebiyatı Tarihi, Talat Sait Halman, Osman Horata, Eds., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.371-394, 2006 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Mum C., "Sebk-i Irakî", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi,, vol.5, pp.233-235, 2006
Mum C., "Sebk", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,, vol.5, pp.223-224, 2006
Mum C., "Sebk-i Horâsânî", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,, vol.5, pp.231-233, 2006
Mum C., "Sebk-i Hindî", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,, vol.5, pp.224-231, 2006
Mum C., "Kâfir", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,, vol.4, pp.9-11, 2004
Mum C., "Küfür", Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,, vol.4, pp.211-212, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İnönü Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi