İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanlarının A.B. Eğitim Programlarından Erasmus’a İlişkin Bilgi ve Görüşleri


Creative Commons License

KIŞ A. , KONAN N.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.11, ss.41-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.41-60

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının genelde AB Erasmus programı özelde
ise bu programın personel hareketliliği bölümüne yönelik bilgi ve görüşlerinin
saptanmasıdır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmanın evreni İnönü Üniversitesi
fakültelerinde görev yapan 1129 öğretim elemanı, örneklemi ise tabakalı ve seçkisiz
olmak üzere iki aşamalı olarak belirlenen 155 öğretim elemanıdır. Araştırmanın veri
toplama aracı 23 sorudan oluşan ankettir. Verilerin analizinde frekans, yüzde tabloları
ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları öz olarak şunlardır: Öğretim
elemanlarının önemli bir bölümünün Erasmus konusunda bilgi eksikliği vardır.
Erasmus’a ilgi açısından bakıldığında ise erkekler kadınlara göre biraz daha
ilgilidirler. Fen Bilimleri alanındaki öğretim elemanları Sosyal ve Sağlık
Bilimlerindekilere göre Erasmus ile göreceli olarak daha yakından ilgilidir. Öğretim
elemanlarının çoğunluğu Fakülte ve AB Ofislerinden bilgilendirmeyi tercih
etmektedirler.

The aim of the study is to determine the knowledge and opinions of university
instructors in general on Erasmus, one of EC Education Programmes, and in particular
its teaching staff mobility part. The research model is descriptive survey. The
population of the study is 1129 university instructors, working at various faculties of İnönü University. The sample size is 155, determined by stratified and random
sampling. Data collection tool is a 23-item questionnaire. Frequencies, percentage
tabulation and Chi Square test were used to analyze the gathered data. The findings of
the study are as follows in a nutshell: Majority of the instructors have not got enough
knowledge on Erasmus Programme. In terms of interest to the programme, the male
instructors are relatively more interested than the female ones. Instructors of natural
sciences are relatively more inclined to the programme than those of social and health
sciences. In addition, most of the instructors prefer to be informed by the faculties and
EC Office of their university.