21. Yüzyılın Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Evsizler: 'Evsizler'i Konu Alan Reklam Kampanyaları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme


KARACA M., GAZİ M. A. , ÇAKI C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.--, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: -- Konu: 32
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Özet

Evsizleri konu alanbu çalışmada, reklam kampanyalarında bu sorununnasıl yansıtıldığının ve sorunla ilgiline gibi çözüm önerilerinin sunulduğunun irdelenmesi amaçlanmıştır.Bu amaç kapsamında nitel betimleyici bir yaklaşıma sahip olan çalışmada, evsizlerin yoğun olarak yaşadığı 9 ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de içinde bulunduğu on farklı ülkede evsizlerin sorunlarına yönelik hazırlanan reklam kampanyaları göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir.Çalışma,evsizleri konu alan reklam kampanyalarında verilen mesajları açıklaması bakımından önem taşımaktadır.İncelenen reklam kampanyalarında hüzün duygusu üzerinden kitlelerehitap edildiği ve kitlelerinevsizler ile empati kurmalarının amaçlandığıtespit edilmiştir.Bu doğrultuda,kitlelerin evsizlere yönelik daha duyarlı olmasının ve evsizler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek vermesinin hedeflendiğisonucuna ulaşılmıştır.

In this study, which is about the problems of homeless people, it was aimed to examine how this problem was reflected in advertising campaigns and what solutions were offered about the problem. The advertising campaigns prepared for the problems of homeless were analyzed by semiotic analysis method in ten different countries in which Turkey is also as well as 9 countries where homeless live intensely in the study which has qualitative descriptive approach under this purpose. The study is important in terms of revealing the messages given in advertising campaigns about homeless. It was found out that the ad campaigns were addressed to the masses through a sense of sadness and that the masses empathize with the homeless was aimed. In this respect, it was concluded that that the masses were more sensitive to the homeless and support the aid campaigns organized for the homeless was aimed.