Ortaokul öğrencileri arasındaki zorbalık olaylarının bazı değişkenler açısından incelenmesi


Creative Commons License

Öztürk N., ATLİ A. , Kutlu M.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.43-63, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.43-63

Özet

Bu  araştırmada,  ortaokula  devam  eden  öğrencilerin  kurban olma  ve  zorbalık  yapma  eğilimlerinin  cinsiyet, sınıf  düzeyi  ile  okul  ve  çevresinde  yaşanan  şiddet  olaylarına  göre  bir  farklılık  gösterip  göstermedikleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarına devam eden  210’u (% 
49)  kız;  219’u    (%  51)  erkek  toplam  429    öğrenciden  oluşmaktadır.  Veriler  “Geleneksel  Akran  Zorbalığı Ölçeğinin”  yeni  düzenlemeler  yapılmış  olan  hali  ile  araştırmacılar  tarafından  geliştirilen  “Kişisel  Bilgi Formu”   ile   toplanmıştır.   Verilerin   analizinde   t–testi,   tek   yönlü   varyans   analizi   ve   “Tukey   Testi” 
kullanılmıştır.   Öğrencilerin   sınıf   düzeyi   değişkenine   göre   zorba   olma   düzeylerinde   anlamlı   bir   fark görülmezken,  cinsiyet  ile  okul  ve  çevresinde  yaşanan  şiddet  değişkenine  göre  zorba  olma  düzeylerinde istatistiksel  olarak  anlamlı  farkların  olduğu  görülmüştür.  Bunun  yanında,  öğrencilerin  okul  ve  çevresinde yaşanan şiddet olayları değişkeni kurban olma düzeylerinde anlamlı bir fark göstermiştir. Ancak öğrencilerin kurban olma düzeylerinde, cinsiyet ve sınıf değişkeninin anlamlı bir fark göstermediği görülmüştür. 

In this study, middle school students' tendencies of bullying and victimisation in terms of their gender, grade and the violent events taking place at and around the school were examined. The study group consists of 429 students,  210  (49%)  of  whom  are  female  and  219  (51%)  are  male.  Students  with  different  socio-economic 
status were attending to 6th, 7th and 8th grades. Data were collected through the latest form of "Traditional Peer Bullying Scale" and "Personal Information Form" developed by the researchers. The data were analyzed through t-test, one-way analysis of variance and "Tukey’s Test".  The levels of bullying with respect to the grade level showed no significant difference. On the other hand, significant differences were observed with 
regard  to  gender  and  violence  in  and  around  the  school.  In  addition,  the  variance  of  being  a  victim  of violence in and around the schools makes a significant difference in their level of being victims. Whereas, it has been found out that the variances of grade level and gender didn’t make any differences.