Teachers' opinions on the realization level of EFQM leadership criteria for elementary school principals


Creative Commons License

KONAN N. , KIRBAÇ M. , KIŞ A.

MİLLİ EĞİTİM, cilt.1, ss.38-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 197
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: MİLLİ EĞİTİM
  • Sayfa Sayıları: ss.38-50

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okulu müdürlerinin, EFQM
liderlik kriterlerini ne düzeyde gerçekleştirdiklerine ilişkin öğretmen görüşlerini
belirlemektir. Araştırmanın modeli, betimsel tarama modelidir. 2010–2011
öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinden Palandöken, Yakutiye ve
Aziziye ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 3205 öğretmen, çalışmanın
evrenini oluşturmaktadır. Bu evrenden 756 kişiye veri toplama aracı
uygulanmıştır. Veri toplama aracını gönüllü ve yönergeye uygun biçimde eksiksiz
olarak tamamlayan 557 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmanın veri toplama aracı, katılımcı öğretmenlerin kişisel özelliklerini
belirlemeyi amaçlayan beş soru ile Avrupa Kalite Yönetimi Liderlik Kriterleri
Ölçeğidir. İstatistiksel analizler için T- testi ve ANOVA kullanılmıştır.
Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. İlköğretim okulu
müdürlerinin EFQM liderlik kriterlerini ne düzeyde gerçekleştirdiklerine ilişkin
öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine, branşlarına, öğrenim düzeylerine, mezun
oldukları yükseköğrenim kurumu türlerine ve mesleki kıdemlerine göre istatistiksel
anlamda farklılık göstermediği ve öğretmenlerin okul müdürlerinin
EFQM liderlik kriterlerini çok düzeyinde ( X=3.62) gerçekleştirdikleri görüşünde
oldukları belirlenmiştir.

The aim of this research is to determine the opinions of teachers concerning
to what extent elementary school principals realize EFQM leadership
criteria. The research is a descriptive survey. The population of the study consists
of elementary school teachers in Erzurum’s central counties, Palandöken,
Yakutiye and Aziziye. Of this population, 756 teachers were sent the data collection
tool, and 557 teachers were chosen as participants, who completed the
tool voluntarily and completely according to the instructions. Data collection
tool of the research is European Quality Management Leadership Criteria Scale
and five questions aiming to determine personal information of the participants.
For statistical analysis, T-Test and ANOVA was used. Significance level was
taken as .05. There was no significant difference for the variables like gender,
field, education level, graduated faculty and professional tenure between the
opinions of elementary school teachers related to which degree principals realize
EFQM leadership criteria. It was also found that teachers believe principals
realize EFQM leadership criteria at higher level ( X=3.62).