Birinci Dünya Savaşı’xxnda Zulüm Propagandısının Kullanılması: İtilaf Devletleri’xxnin Alman Karşıtı Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme


Creative Commons License

ÇAKI C. , GÜLADA M. O.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Özet

Zulüm propagandası (atrocity propaganda), düşmanın işlediği veya işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bilginin kitle iletişim araçları vasıtasıyla aktarılmasını amaçlayan bir propaganda türüdür. Zulüm propagandasının tarihte en etkili kullanıldığı dönemlerin başında Birinci Dünya Savaşı gelmektedir. Bu dönemde İtilaf Devletleri, kamuoyundan destek alabilmek amacıyla Almanya'ya karşı sık sık zulüm propagandasına yönelmiştir. Özellikle propaganda amaçlı kullanılan posterler, Almanlara karşı inşa edilen nefret söyleminde zulüm propagandası bağlamında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri tarafından Almanya'ya karşı kullanılan propaganda posterleri zulüm propagandası bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada, Historyhit sitesince belirlenen Alman karşıtı posterler içerisinde amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 8 propaganda posteri (Belçika, Kızılhaç, Yıkım, Katliam, Kasap, Alman Askeri, Donanma, Canavar), nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Posterler, Fransız Antropolog Claude Lévi-Strauss'un Karşıtlıklar Modeli üzerinden yorumlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında, posterlerde Almanların Avrupa'yı yıkıma sürükledikleri ve sivillere yönelik katliamlara yöneldikleri iddia edilerek Almanlara yönelik nefret söylemi inşasına girildiği görülmüştür.

Atrocity propaganda is a type of propaganda aimed at transmitting information about crimes allegedly committed or committed by the enemy through mass media tools. One of the most effective periods of the history of atrocity propaganda is the First World War. In this period, the Entente States often benefited from acrocity propaganda against Germany in order to obtain public opion support. In particular, posters used for propaganda played an important role in the context of the acrocity propaganda in the hate speech built against the Germans. In this study, propaganda posters used against Germans by the Entente States in the First World War were analyzed in the context of the atrocity propaganda. In the study, 8 propaganda posters (Belgium, Red Cross, Demolition, Massacre, Butcher, German Military, Navy, Monster) selected using the objective sampling method in anti-German posters determined at the site of Historyhit were examined using semiotical analysis method included qualitative research methods. Posters are analyzed via Contradiction Model of the French Anthropologist Claude Lévi-Strauss. In the light of the findings in the study, it was seen that it was tried to construct the hate speech for the Germans, claiming that the Germans destroyed Europe and leading to massacres against civilians in the posters.