Yorum Süreci İle İlgili Kavramlar


Creative Commons License

DUMAN A.

İslam ve Yorum, Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar, Karaman, F., Kubat, M., , Editör, Tdv, Malatya, ss.335-351, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Tdv
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Sayfa Sayıları: ss.335-351
  • Editörler: Karaman, F., Kubat, M., , Editör

Özet

Her ne kadar beyan lafzı ve türevleri kitap 1 ve sünnette2 kullamlıyor olsa da,
ilk usul eseri kabul edilen İmam Şafii (820/204)'nin er-Risale'sinden bu yana
usulcülerin ilgi alanında yer alan kavramlardan biri olmuştur. Şafii sonrası usul
mesleklerinden mütekellimin yönteminde beyan kavramı Şafii çizgisinde bir
gelişim seyri izlerken, fukaha mesleği üzere usul yazan alimler kavrama farklı
veçhelerden bakarak, farklı anlamlar yüklemeyi tercih etmişlerdi. Bilhassa
gelişi m dönemi alimlerinin önde gelenlerinden olan Pezdev1 (482/1089)'nin
beyan kavramını ele alışı ve temellendirmesi, nassları anlama ve yorumlamada
merkezi bir rol oynamıştır. Biz bu çalışmamızda Pezdevi'nin beyan anlayışın ı ve
bu anlayış~n nassların anlaşılmasındaki etkisini tespit etmeyi amaçlamaktayız