Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Erteleme Davranışları Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Gür S. H. , Bakırcı Ö., Karakaş B., Bayoğlu F., ATLİ A.

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.70-77, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 10
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.70-77

Özet

Amaç:    Bu    çalışmanın    amacı    üniversite    öğrencilerinin    sosyal    medya 
bağımlılığının     akademik     erteleme     davranışları     üzerindeki     etkilerini 
araştırmaktır. Bu araştırmada sosyal medya bağımlılığının ve diğer demografik 
değişkenlerin   üniversite    öğrencilerinin   akademik   erteleme   davranışları 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Yöntem:    Araştırmanın    örneklemini    2017-2018    öğretim    yılında    İnönü 
Üniversitesinde  öğrenim  görmeye  devam  eden  251’i  (%55,4)  kız,  202’si 
(%44,6)     erkek     olmak     üzere     toplamda     453     üniversite     öğrencisi 
oluşturmaktadır.   Çalışma   grubunda   bulunan   katılımcıların   sosyal   medya 
bağımlılık   düzeylerine   ilişkin   veriler   Sosyal   Medya   Bağımlılık   Ölçeği   ile, 
akademik erteleme davranışları ile ilgili veriler Akademik Erteleme Davranışı 
Ölçeği ile,  kişisel bilgilerine ilişkin veriler Kişisel Bilgi Formu ile  toplanmıştır. 
Araştırmanın amacı doğrultusunda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler 
üzerindeki   nedensel   etkisinin   belirlenmesinde    nedensel    karşılaştırmalı 
araştırma deseni kullanılmıştır. 
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, erkek öğrencilerin akademik erteleme 
düzeylerinin  kız  öğrencilerden  istatistiksel  olarak  anlamlı  düzeyde  yüksek 
olduğu  görülmüştür.  Ayrıca  araştırmanın  bir  diğer  değişkeni  olan  sosyal 
medya bağımlılık düzeyinde ise “yüksek bağımlı ve çok yüksek bağımlı” olan 
öğrencilerin   akademik   erteleme   davranış   düzey   ortalamalarının   diğer 
gruplardan    istatistiksel    olarak    anlamlı    düzeyde    daha    yüksek    olduğu 
görülmüştür. 
Sonuçlar  ve  Öneriler:  Araştırma  sonucunda  erkek  öğrencilerin  akademik 
erteleme  düzeylerinin  kız  öğrencilerden  yüksek  olduğu  ve  araştırmanın  bir 
diğer değişkeni olan sosyal medya bağımlılık düzeyinde ise “yüksek bağımlı ve 
çok  yüksek  bağımlı”  olan  öğrencilerin  akademik  erteleme  davranış  düzey 
ortalamalarının   diğer   gruplardan   daha   yüksek   olduğu   görülmüştür.   Bu 
sonuçlarla önleyici bir rehberlik hizmeti olarak üniversite öğrencilerinin sosyal 
medya  bağımlılık  düzeylerinin  belirlenmesi ve  yüksek  bağımlı  düzeyde  olan 
öğrencilerin,    yaşayacakları    olası    akademik    erteleme    ve    başarısızlık 
sorunlarının  bu  öğrencilere  fark  ettirici  seminer  çalışmalarının  yapılması 
önerilmektedir. 

Purpose: The aim of this study is to investigate the effects of social media 
addiction  on  academic  procrastination  behaviors  of  university  students.  In 
this  study,  the  effects  of  social  media  dependency  and  other  demographic 
variables on academic procrastination behaviors of university students were 
investigated. 
 
Design & Methodology: The sample of the study consisted of 251 (55.4%) girls 
and 202 (44.6%) boys, 453 university students who continue their education 
in  İnönü  University in  2017-2018  academic  year.  Data  on the  social media 
addiction levels of the participants in the study group Social Media Addiction 
Scale and data on academic procrastination behavior were collected with the 
Academic  Procrastination  Behavior   Scale   and   the   data  related   to   their 
personal information was collected with the Personal Information Form. For 
the  purpose  of  the  study, causal  comparative  research design  was used  to 
determine the causal effect of independent variables on dependent variables. 
 
Findings:  According  to  the  findings,  it  was  observed  that  the  academic 
procrastination  levels  of  male  students  were  significantly  higher  than  the 
female  students.  In  addition,  it  was  observed  that  the  level  of  academic 
procrastination behavior of the students who were ın highly dependent and 
highly  dependent  düzey  at  the  level  of  social  media  addiction,  which  is 
another variable of the study, was statistically higher than the other groups. 
 
Implications & Suggestions: At the end of the study, it was observed that the 
academic procrastination levels of the male students were higher than the 
female  students,  and  the  academic  procrastination  behavior  level  of  the 
students who were bağımlılık highly dependent and highly dependent ve at 
the level of social media addiction, which is another variable of the study, was 
higher  than  the  other  groups.  With  these  results,  it  is  recommended  to 
determine  the  social  media  addiction  levels  of  university  students  as  a 
preventive  guidance  service  and  the  students  who  have  high  dependency 
level, and the possible academic postponement and failure problems to be 
experienced by these students, should be carried out.