Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları: “Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme


Creative Commons License

GÜLADA M. O. , GAZİ M. A. , ÇAKI C.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.815-836, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.815-836

Özet

Nazizm ideolojisinde iyi bir anne ve iyi bir eş olmak Nazi propagandası tarafından Alman kadınlarının temel görevi olarak sunulmaktaydı. Nazi propagandasının idealize ettiği Alman kadınları, aileleri ve ev işleri ile bütünleştirilmekteydi. Buna karşın evin geçimini sağlamak ve gerektiğinde sanayi ve tarımdaki ağır işlerde çalışmak ise Alman erkeklerine atfedilen bir vazife olarak yansıtılmaktaydı. Bu süreç Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’na girdiği tarihten itibaren değişmeye başlamıştı. Bu çalışmada Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NSDAP) Alman Kız Birliği’nin (Bund Deutscher Mädel, BDM) resmi dergisi olarak basılan Das Deutsche Mädel’in kapak resimleri üzerinden, Nazi propagandasında Alman genç kızlarının savaş döneminde nasıl ve ne şekilde sunulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Das Deutsche Mädel’in savaşta genel seferberliğin ilan edildiği dönemde kullandığı kapaklarından amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen altı dergi kapağı nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen dergi kapakları Fransız dilbilimci Roland Barthes’ın göstergebilim kavramları üzerinden analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgularda, Nazi Almanyası’nı seferberliğe dahil edebilmek için Alman genç kızlarına yönelik; Alman askerlerine yardımcı olunması, Hitler’e itaat edilmesi ve savaşta verilen görevlerin yerine getirilmesi konularını içeren propaganda mitlerinin inşa edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece Nazi propagandası Nazizm ideolojisinde yer alan “mücadeleci” olgusunu kullanarak Alman genç kızlarının seferliğe katkı sağlamasını amaçlamıştır.

A good mother and a good wife in Nazism ideology was presented as the main task of German women. German women, idealized by Nazi propaganda, were integrated into their families and housework. On the other hand, providing for livelihood of the house and working hard in industry and agriculture when necessary were reflected as a duty attributed to German men. This process began to change when Nazi Germany entered World War II. In this study, it was revealed how and in what way the German young girls were presented at Das Deutsche Mädel, the official magazine of German Labor Union (Bund Deutscher Mädel) of the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP) during the war in Nazi propaganda. For this purpose, six magazine covers which were determined by using the sampling method from the covers used by Das Deutsche Mädel during the general mobilization were examined using semiotic analysis within the qualitative research methods. The covers of the magazine were analyzed by French linguist Roland Barthes.In the findings of the study, it was aimed at young German girls to involve Nazi Germany in mobilization. So propaganda myths including the help of German soldiers, obedience to Hitler and the fulfillment of the duties given in the war were built. Thus, it was intended that German young girls contribute to the mobilization by using the “struggle” phenomenon in Nazism ideology.