İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin boyun eğici davranış düzeylerinin incelenmesi


Creative Commons License

ATLİ A. , Kaya A., Macit Z.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.61-79, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.61-79

Özet

Bu    araştırmada    ilköğretim    II.    kademe    öğrencilerinin    boyun    eğici    davranış    düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 172’si (%42,6) kız; 231’i (%57,4) erkek olmak üzere toplam  403  öğrenciden  oluşmuştur.  Çalışma  grubunun  156’sı  (%38,6)  6.  sınıf;  104’ü  (%26)  7. sınıf ve 143’ü (%35,4) 8. sınıf öğrencisidir. Veriler Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BDEÖ)  ve araştırmacılar  tarafından  geliştirilen    Kişisel  Bilgi  Formu  ile  toplanmıştır.  Veriler  t-testi,  tek 
yönlü varyans analizi, Tukey Testi ve Mann Withney-U teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin boyun eğici davranış düzeyleri cinsiyet, annenin fiziksel şiddet uygulaması, babanın fiziksel şiddet uygulaması, okul türü, sınıf, okul başarısı, yaşanılan yer, sosyo- ekonomik düzey, annenin   eğitim   düzeyi   ve   babanın   eğitim   düzeyine   göre   anlamlı   düzeyde   fark   gösterdiği anlaşılmıştır. 

This study examined the submissive behaviors of second level of elementary school students at with respect to some variables. Participants were 430 students, 172 (42,6 %) girls and 231 (57,4 %) boys. Among these participants, 156 (38,6 %) were 6th graders, 104 (26%) were 7th graders, and 143 (35,4%) were 8th graders. The data were collected using Student Personal Information Form  developed  by  researchers  and  Submissive  Behaviors  Scale.  The  data  collected  were analyzed  using  t-test,  One-way  ANOVA,  Tukey  Test,  and  Mann–Whitney  U  test.  The  findings 
revealed  that  students’  levels  of  submissive  behaviors  significantly  differed  by  the  variables including  school  type,  gender,  school  class  level,  achievement,  residence,  economic  level, mother’s and father’s education level, violence by mother and father.