Fen Öğretim Programlarının Kazanım Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Taşkın G., Aksoy G.

The Thirteenth International Congress of Educational Research, Hatay, Turkey, 3 - 06 September 2020, vol.1, pp.109-118

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109-118

Abstract

ABSTRACT The aim of this study is to evaluate in terms of the adequacy of the acquisitions in terms of gaining knowledge and skills included in the aims of science education programs prepared according to contemporary education principles. The pattern of the study is the document analysis that takes place in the qualitative research methods. In the study, 1749 acquisitions of 2000, 2005, 2013 and 2018 science programs were evaluated according to the renewed Bloom taxonomy. Since the gains were examined in detail in the study, the data were subjected to content analysis. According to the findings obtained, it was stated that the gains in the updated science education programs were developed in order to meet the knowledge and skills that should be present in the science literate individual, but it was concluded that the gains were mostly concentrated at the lower level of cognitive (remembering and understanding). İn addition, as the science education programs were updated, it was seen that the number of gains meeting the high level cognitive process dimension increased. Within the scope of the study, it is recommended that the Ministry of National Education revise the gains.

Keywords: Science Curriculum, Renewed Bloom Taxonomy, Document Analysis

ÖZET Bu çalışmanın amacı çağdaş eğitim ilkelerine göre hazırlanan fen öğretim programlarının amaçlarında yer alan bilgi ve becerilerin kazandırılması konusunda kazanımların yeterliliği açısından değerlendirmektir. Çalışmanın deseni nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan doküman incelemesidir. Çalışmada 2000, 2005, 2013 ve 2018 fen programlarına ait 1749 kazanım yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada kazanımlar detaylı bir şekilde incelendiğinden dolayı veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, güncellenen fen öğretim programlarındaki kazanımlar programların amaçlarında yer alan fen okuryazarı bireyde bulunması gereken bilgi ve becerileri karşılamaya yönelik geliştirildiği belirtilmiş ancak kazanımların daha çok alt düzey bilişsel (hatırlama ve anlama) düzeyde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca fen öğretim programları güncellendikçe üst düzey bilişsel süreç boyutu karşılayan kazanım sayısını arttığı görülmüştür. Çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kazanımları revize etmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen öğretim Programı, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Doküman İncelemesi