Yüksek Miyopi Olgularında Korneal Biyomekanik Özelliklerin Araştırılması


Creative Commons License

YAZGAN S. , AYAR O., AKDEMİR M. O. , TAS M., ALPAY A.

Glokom Katarakt, cilt.10, ss.267-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Glokom Katarakt
  • Sayfa Sayıları: ss.267-272

Özet

Amaç: Yüksek miyopi olgularında oküler cevap analizörü kullanılarak korneanın biyomekanik özelliklerini araştırmak. Gereç ve Yöntem: İleriye dönük randomize-kontrollü çalışmada sferik eşdeğeri (SE) ≥-6.00 Diyoptri (D) olan 24 olgunun 42 gözü çalışma grubu, yaş-cinsiyet bakımından benzer, +0.50 ≤SE ≤ -2.50 D olan 27 olgunun 43 gözü kontrol grubu (Grup 1) olarak belirlendi. Çalışma grubu refraktif durumuna göre ikiye ayrıldı (-6.00≤SE ≤-12.00 D [Grup 2], SE >-12.00 D [Grup 3]). Gruplar korneanın biyomekanik özellikleri (korneal histerezis [CH], korneal direnç faktörü [CRF], Goldmann uyumlu göziçi basıncı [IOPg] ve korneadan bağımsız göziçi basıncı [IOPcc]), aksiyel uzunluk (AL) ve merkezi kornea kalınlığı (MKK) bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: AL, CH, CRF, IOPcc ve MKK çoklu grup karşılaştırmasında farklı iken (p<0.001) IOPg benzerdi (p=0.321). CH ve CRF değerleri yüksek miyopi gruplarında düşük saptandı (CHp1-2 =0.004, p1-3<0.001; CRFp1-2=0.012, p1-3<0.001). IOPcc yüksek miyopi gruplarında yüksek saptandı (p1-2=0.049, p1-3<0.001). MKK bakımından grup1-3 arasında anlamlı fark varken (p=0.002), grup 1-2 ve grup 2-3 arasında fark bulunmadı (p1-2=0.106, p2-3=0.719). SE ile CH, CRF, IOPcc ve AL arasında güçlü ilişki saptanırken (r=- 0.554 p<0.001; r=-0.428 p<0.001; r=0.402 p<0.001; r=0.916 p<0.001, sırasıyla) MKK ile orta derecede ilişki mevcuttu. Tartışma: Çalışmaya göre AL ve SE arttıkça CH ve CRF azalmaktadır. IOPcc ile AL ve SE arasında güçlü pozitif ilişki varken IOPg ile ilişki saptanmamıştır. Belkide korneanın ince olması değil korneanın biyomekanik gücündeki azalma yüksek miyop gözlerde göz içi basıncının (GİB) olduğundan düşük ölçülmesine neden olmaktadır. Bu hastalarda korneanın biyomekaniğini de göz önünde bulunduran GİB ölçüm yöntemlerinin kullanılması daha uygun olabilir. Anahtar Kelimeler: Aksiyel uzunluk, korneanın biyomekanik özellikleri; oküler cevap analizörü; yüksek miyopi.

Purpose: To investigate corneal biomechanical properties using ocular response analyzer in patients with high myopia. Material and Method: In this prospective randomized- controlled study 42 eyes of 24 patients with spheric equivalent (SE)≥-6.00 Diopters (D) were included in the study group and 43 eyes of 27 age-sex matched patients with +0.50≤SE≤-2.50D were included in the control group (group 1). The study group was divided into two groups according to the refractive power (-6.00≤SE≤-12.00D group 2, SE>-12.00D group 3). Biomechanic properties of cornea (corneal hysteresis [CH], corneal resistance factor [CRF], Goldmann-correlated pressure [IOPg], corneal-compensated pressure [IOPcc]), axial length (AL) and central corneal thickness (CCT) were compared between groups. Results: AL, CH, CRF, IOPcc and CCT were different in multiple group analysis (p<0.001), IOPg was similar (p=0.321). CH and CRF values were lower in high myopia groups (CHp1-2 =0.004, p1-3<0.001; CRFp1-2=0.012, p1-3<0.001). IOPcc was higher in high myopia groups (p1-2=0.049, p1-3<0.001). Between group 1-3, CCT was statistically different (p=0.002) whereas there were no difference between group 1-2, and between group 2-3 (p1-2=0.106, p2-3=0.719). While there was a strong relation between SE and CH, CRF, IOPcc and AL (r=-0.554 p<0.001; r=-0.428 p<0.001; r=0.402 p<0.001; r=0.916 p<0.001, respectively) there was a moderate relation with CCT. Discussion: According to this study CH and CRF values decrease while SE and AL increase. While there is a strong positive relation between IOPcc with AL and SE no relation was with IOPg. So it may be assumed that measuring intraocular pressure (IOP) lower than normal may probably be a result of decrease in corneal biomechanical power. In high myopic patients IOP measurement techniques which take corneal biomechanic properties into consideration should be used. Key Words: Axial length, corneal biomechanical properties, ocular response analyzer, high myopia.