The Relationship Between Gender Perception And Emotion Regulation


Erdemir N. , Sumbas E.

International Pegem Conference on Education, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, vol.1, no.1, pp.941-942

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.941-942

Abstract

Toplumsal cinsiyet kavramı farklı yaklaşımlarla açıklanmaktadır. Antropolojik açıdan bireyin toplumsal yapıda yer aldığı pozisyonu ve toplumsal cinsiyete ilişkin rolleri; sosyolojik açıdan bireyin diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğunu, psikolojik açıdan ise bireyin kişiliğini ve davranış biçimlerini ifade etmektedir. Kohlberg’e göre toplumsal cinsiyet rollerin öğrenilmesinin bilişsel gelişimin ilkelerine uygun olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu rollerin gelişimin üç yönlüdür:

1) Toplumsal cinsiyet rolleri, yaşam boyunca bir süreç halinde gelişir.

2)Çocukların toplumsal cinsiyet rolleri, evrensel fiziksel özellikleriyle tanımlandığından, evrensel

gelişimsel bir değişime uğrar.

3) Cinsiyet rollerindeki gelişimsel değişmeler, cinsiyet rolü tutumlarının ve değerlerinin değişiminin

temelini oluşturur.

Toplumsal cinsiyet rolleri, mekan, zaman, ırk gibi unsurların yanı sıra yaşanılan toplumun ekonomik ve kimi zaman da siyasi koşullarına göre de farklılık göstermektedir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyete dair rollere ilişkin davranışlar, değerler ve tutumlar gibi konuların çok boyutlu incelenmesi önemlidir. Duygular çeşitlidir, hafi f veya şiddetlidir, olumlu ya da olumsuzdur, genel veya özeldir, kısa veya uzundur veya birincil (ilk duygusal tepki) ya da ikincildir (bir duygusal tepkinin tetiklediği). Duygular hayatımızın önemli olaylarında merkezi bir rol oynamaktadırlar. Duyguların davranışsal ve fizyolojik birçok özellikleri olmasına rağmen duygular her şeyden önce psikolojiktir. Duygular yoluyla yalnızca yaşantılara anlam vermekle kalmayız, ayrıca kendimizi ve etkileşim içinde olduğumuz diğer kişileri düzenleme yoluyla yaşama anlam veririz. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Bunların 143’ü kadın (% 61,9) ve 88’i erkek (%38,1)’tir. Örneklemin yaş ortalaması X̅= 20,9’dur. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ile Duygu Düzenleme Süreçleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Toplumsal cinsiyet algısı ve duygu düzenleme süreçleri arasında ilişkinin olup olmadığını ortaya koymak için yapılan basit doğrusal kolerasyon işlemi Toplumsal cinsiyet algısı ve duygu düzenleme süreçleri arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulgularındaki diğer analizleri devam etmektedir.