Çin Halk Cumhuriyeti'nde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde (1953-1957) Kadınların Propaganda Posterlerindeki Sunumu


Creative Commons License

ÇAKI C. , Dündar G.

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.13-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.13-37

Özet

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), yaklaşık çeyrek asır süren bir iç savaşın ardından 1950 yılında kurulmuştu. İç savaşın harap ettiği ülke, 1953 yılında Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Mao Zedong döneminde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı başlatmıştı. Kalkınma planı ile Çin'in hem ekonomik hem de toplumsal kalkınması amaçlanmaktaydı. Özellikle Mao, kalkınma planı kapsamında Çinli kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol oynamasını hedeflemekteydi. Bu amaçla Çin yönetimi, Çinli kadınları da kalkınma planına dahil edebilmek amacıyla yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüştür. Çin yönetimi ülkede okuma yazma oranının düşük olması nedeniyle propaganda faaliyetlerinde genel olarak görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarına yönelmekteydi. Özellikle bu dönemde posterler Çin propagandası tarafından etkili bir şekilde kullanılmıştır. Bu çalışmada ÇHC'de gerçekleştirilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı bağlamında kullanılan propaganda posterlerinde Çinli kadınların nasıl ve ne şekilde sunuldukları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen altı Çin propaganda posteri nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen propaganda posterleri ABD'li göstergebilimci Charles William Morris'in göstergebilim kavramları üzerinden analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, Çin propaganda posterlerinde kadınların sanayi ve tarımda aktif olarak görev almalarının teşvik edildiği, aynı zamanda çocuk doğurmak, ev işleri yapmak ve çocuk bakmak gibi aile içi görevler ile de idealize edildiği ortaya konulmuştur.

The People's Republic of China (PRC) was established in 1950, after a quarter-century civil war. The country, devastated by the civil war, launched the First Five-Year Development Plan in 1953 in the reign of the leader of the Chinese Communist Party (CCP) Mao Zedong. The development plan was aimed at both economic and social development of China. In particular, Mao aimed that Chinese women played a more active role in the economic and social life as part of the development plan. For this purpose, the Chinese government carried out an intensive propaganda activity in order to include Chinese women in the development plan. Due to the low literacy rate in the country, the Chinese government generally utilized visual and audio mass media tools in its propaganda activities. Especially during this period, posters were effectively used by Chinese propaganda. In this study, it was tried to find out how and in what way Chinese women were presented in the propaganda posters used in the context of the First Five-Year Development Plan in PRC. In this study, six Chinese propaganda posters, which were determined by using purposeful sampling method, were examined by semiotic analysis method in qualitative research methods. The propaganda posters determined within the scope of the study were analyzed in the light of the semiotics of USA semiotics Charles William Morris. As a result of the study, it was revealed that women were encouraged to take an active role in industry and agriculture, while at the same time they were idealized with family duties such as giving birth to children, doing housework and looking after children in propaganda posters.