Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun yordayıcısı olarak mesleki sonuç beklentisi


Creative Commons License

Yılmaz I., Dündar A., Atli A.

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.68-77, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 13
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29129/inujgse.640817
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.68-77

Özet

eslek edinmelerine ilişkin inançlarını, mesleklerinin kendilerine uygunluğu 

ile  ilgili  beklentilerini  içeren  mesleki  sonuç  beklentilerinin  yaşam  doyumu 

üzerindeki yordama gücünü belirlemektir. 

 

Yöntem:  Araştırmanın  çalışma  grubunu  2018  eğitim-öğretim  yılında  İnönü 

Üniversitesinde   öğrenim   gören   olan   473   (272   kız;   201   erkek)   öğrenci 

oluşturmuştur.  Araştırmada,  veri  toplama  araçları  olarak  “Yaşam  Doyumu 

Ölçeği”,   “Mesleki   Sonuç   Beklentileri   Ölçeği”   ve   “Kişisel   Bilgi   Formu” 

kullanılmıştır.  Kişisel  bilgi  formunda  yer  alan  verilerin  analizinde  betimsel 

istatistikler (aritmetik ortalama, yüzde),  mesleki sonuç beklentisi ile yaşam 

doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesinde regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

Bulgular:   Araştırma   sonucunda   Spor   Bilimlerinde   okuyan   öğrencilerin 

okudukları  bölümü  kendilerine  uygun  görme  ve  memnuniyet  düzeylerine 

ilişkin algılarının daha yüksek olduğu, Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin 

ise  iş  bulma  olasılıklarını  diğer  fakülte  öğrencilerine  göre  daha  yüksek 

algıladıkları  görülmüştür.  Araştırmanın  diğer  bir  bulgusu  da  mesleki  sonuç 

beklentisinin    üniversite    öğrencilerinin    yaşam    doyumlarının    %29’unu 

açıklamasıdır.  

 

Sonuçlar   ve   Öneriler:   Bu   araştırmada   üniversite   öğrencilerinin   yaşam 

doyumlarının   temel   belirleyicilerinden   birinin   mesleki   sonuç   beklentisi 

olduğu  görülmüştür.  Bu  durum  bize  üniversite  öğrencilerinin  en  temel 

beklentilerinin    eğitimlerini    tamamladıktan    sonra    eğitimlerine    uygun 

alanlarda iş bulma ve bu işte yeteneklerini kullanmaya dair beklentileridir. Bu 

nedenle     özellikle     üniversitelerde     kariyer     merkezlerinin     kurularak 

öğrencilerin  eğitimlerini  tamamladıktan  sonra  neler  yapabileceklerine  dair 

uzmanlar tarafından yönlendirmeler yapılmalıdır.