Balkanlarda Bir Nazi Ordusu: Nazi Propaganda Afişlerinde Hançer Tümeni


Creative Commons License

ÇAKI C., GÜLADA M. O., ÇAKI G.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the last years of World War II, Nazi Germany began to suffer major military losses on the fronts. Nazis began to form voluntary units called Waffen-SS Divisions from the countries occupied by Wehrmacht as a solution. One of these countries was Yugoslavia, which was occupied by the Nazis in 1941. The Nazis formed 13th SS Waffen Mountain Division "Handschar" from Muslim Bosnians and Catholic Croats living in Yugoslavia. In this study, propaganda posters used by Nazis to collect soldiers for the Handschar Division were examined, using semiotical analysis method in qualitative research methods. Within the scope of the study, three propaganda posters (Family, Homeland, Communism) determined according to the purposeful sampling method were discussed in the light of the semiotic analysis of French Language Scientist Roland Barthes. In the light of the findings obtained, it was seen that the Nazis used both religious and ideological arguments effectively while forming the Nazi propaganda posters.

Nazi Almanyası, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru savaştığı cephelerde büyük asker kaybına uğramaya başlamıştı. Naziler bunun çözümü olarak işgal altında bulunan ülkerden, Waffen-SS Tümenleri adında gönüllü birlikler oluşturmaya başladılar. Bu ülkelerden biri de Nazilerin 1941 yılında işgaline uğrayan Yugoslavya'ydı. Naziler, Yugoslavya'da yaşayan Müslüman Bosnalı ve Katolik Hırvatlar'dan 13. SS Waffen Dağ Tümeni "Handschar" adında bir ordu teşkil etti. Bu çalışmada, Nazi Almanyası tarafından Hançer Tümeni'ne asker toplamak için kullanılan propagaganda afişleri, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında, amaçlı örneklem metoduna göre belirlenen üç propaganda afişi (Aile, Vatan, Komünizm) Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'ın göstergebilimsel analizi ışığında ele alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, Nazilerin propaganda afişlerinde tümeni oluştururken hem dini hem de ideolojik argümanları etkili bir şekilde kullandığı görülmüştür.