Antimicrobial Effects of Boric Acid against Periodontal Pathogens


Creative Commons License

Aral K., Çelik Güler Ö., Cooper P. R., Shoker S., Kuehne S. A., Mılward M. R.

Journal of Ege University School of Dentistry, vol.41, no.1, pp.20-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Ege University School of Dentistry
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.20-25
  • Inonu University Affiliated: No

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Bor, kemiğin gelişimi ve idamesi için gerekli olup antiinflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip biyoaktif eser bir elementtir. Borik asit sıklıkla kullanılan bir bor bileşiği olup periodontal inflamasyonu azaltabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı borik asitin periodontal patojenlerden Fusobacterium nucleatum and Porphyromonas gingivalis üzerine olabilecek mevcut bakterisidal ve/veya bakteriostatik etkilerini incelemektir. 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Borik asitin F. nucleatum (ATCC 10953) ve P. gingivalis (ATCC 33277) için minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) sıvı besiyeri mikrodülisyon metodu yardımıyla saptanmıştır. Gecelik kültürler F. nucleatum için 5x105 cfu/ml ve P. gingivalis için 5x106 cfu/ml konsantrasyonuna seyreltilmiştir. Aaerobik bir kabinde 37°C de 48 saat inkübasyon sonrasında kültürlerin absorbansı ölçülmüştür. Minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) bakteri süspansiyonundan alınan alikotların agarlar üzerinde 37°C de 48 saat boyunca anaerobik koşullarda bekletilmesinden sonra bakterilerin sayılması sonucu elde edilmiştir. 

BULGULAR: Borik asit F. nucleatum’un üremesini 780 nm da P. gingivalis’in üremesini ise 1.56 µM konsantrasyonda durdurabilmiştir. Borik asitin F. nucleatum için MBK değeri 18.75 nM olarak saptanmış fakat denenen konsantrasyonlar (75 mM-1nm) P.gingivalis için MBK değeri verememiştir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Borik asit periodontal patojenlere karşı lokal antimikrobial etki gösteren bir aday olabileceğinden dolayı periodontal hastalığın tedavisinde terapötik potansiyeli olabilir.