EŞ SEÇME STRATEJİLERİ ENVANTERİ GELİŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

ALTUNTAŞ S., ATLİ A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.123-135, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 32
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.123-135

Özet

Bu     çalışmanın     amacı,     üniversite     öğrencilerinin     eş     seçme     stratejilerinin belirlenmesinde   kullanılmak   üzere   geçerli   ve   güvenilir   bir   ölçme   aracı   geliştirmektir. Geliştirilen  ölçme  aracı,    üniversitede  öğrenim  gören  708  (388  kız,  320  erkek)  öğrenciye uygulanmıştır.  Verilerin  faktör  analizine  uygunluğunu  kontrol  etmek  için  yapılan  Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO)  ve  Bartlett  testi  sonucunda;  KMO  değeri  .78  ve  Bartlett’s  Test  of Sphericity   değeri   3238.32   olarak   bulunmuştur   (p<0.001).   Doğrulayıcı   faktör   analizi sonucunda   elde   edilen   yapının   χ2/sd   oranı,   GFI,   RMSEA,   CFI,   TLI   uyum   indeksleri 
değerlendirilmiş   ve   indeks   değerlerinin   model   uyumu   için   yeterli   düzeyde   oldukları belirlenmiştir.  Elde  edilen  bulgular  doğrultusunda  ölçme  aracının  yedi  alt  boyutunun  (Aile Kurumu ve Güven, Sosyo-Ekonomik Durum, Dini ve Siyasi Benzerlik, Fiziksel Özellik, Bekaret, Çocuk Bakımı, Aşk) olduğu ortaya çıkmıştır. Güvenirliğe ilişkin bulgulara göre ölçme aracının alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları, .58 ile .84 arasında test tekrar test değerleri .65 ile  .92 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar  geliştirilen “Eş  Seçme  Stratejileri Envanteri”nin,üniversite öğrencilerinin eş seçme stratejilerini ölçebilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olabileceğini göstermektedir. 

The purpose of  this  study  was  to develop  a  valid and reliable  measurement tool  to 
use in the determining of choosing partner strategies of university students. The developed measurement tool was applied to 708 students (388 girls,320 boys) get university education. As a result of Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett tests were done to control the suitability of data for factor analysis, KMO value was found as .78 and Bartlett’s Test of Sphericity value was  found  as  3238.32  (p<0.001).  As  a  result  of  confirmatory  factor  analysis  was  done,  fit indexes  of  inventory  were  calculated  as  χ2/sd,  GFI,  CFI,  TLI,  RMSEA.  In  the  direction  of obtained  findings,it  was  determined  that  the  measurement  tool  was  a  seven  subscale 
structure  (Family  and  Reliance,  Socio-Economic  Status,  Religious  and  Political  Similarity, Physical  Feature,  Virginity,  Child  Care,  Love).  According  to  findings  relating  to  reliability, internal coefficient of consistence of measurement tool relating to its sub dimensions differ from  .58  to  .84,  test-retest  values  differ  from  .65-.92.  It  shows  that  the  choosing  partner strategies inventory which was developed these findings is a valid and reliable measurement tool which can measure the choosing partner strategies of university students.