Öğrenci, öğretmen ve veli gözüyle ilköğretim ve ortaöğretim okullarında grup çalışmaları ihtiyaç analizi


Creative Commons License

ATLİ A.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.1347-1362, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1347-1362

Özet

Bu  araştırmanın  amacı  öğrencilerin,  öğretmenlerin  ve  velilerin  algıları  çerçevesinde öğrenciler  için  hangi  grup  çalışmaları  etkinliklerine  ihtiyaçları  olduğunu  belirlemektir. Araştırmanın çalışma gurubunu Malatya il merkezinde bulunan farklı ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğrencileri (n=369),  öğretmenleri (n=143)  ve velileri (n=150)  olmak  üzere toplam 662 kişi oluşturmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci, öğretmen ve veliler için ayrı ayrı hazırlanmış “okul grup çalışmaları ihtiyaç analizi” anket formları kullanılmıştır. Elde edilen bulguların, istatistiksel analizlerinde SPSS-17 Windows programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Ki-kare bağımsızlık analiz tekniği ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin tüm sorun alanlarına ilişkin grup çalışmaları ihtiyaç  düzeylerinin  sırasıyla  veli  ve  öğrencilerinkinden  anlamlı  düzeyde  yüksek  olduğu 
görülmüştür. 

The aim of this study, within the framework is to determine  the need of group work for   
students,  teachers  and  parents  need.    The  sample  of  this  study  consisted  of  a  total  of  662 participants  as  students  (n=369),  teachers  (n=143)  and  their  parents  (n=150)  in  different primary and secondary schools located in Malatya. As data collection tool in the study were used  “School  Group  Work  Needs  Analysis”  questionnaire  forms  separately  prepared  for students, teachers and parents. The statistical analyses for the findings were performed using SPSS 17 for Windows. Chi-square test of independence analysis technique has been used to test  whether  there  is  a  significant  relationship  between  the  variables  or  not. As  a  result  of 
the research, teachers’ level of needs for group works for all problem areas were found to be significantly higher than those of parents and students respectively.