Erythrasma frequency in patients with interdigital maceration


Turkmen D., Türkoğlu G.

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.53, pp.97-100, 2019 (ESCI) identifier identifier

Abstract

Background and Design: Erythrasma is a superficial, local, mild and chronic skin infection caused by Corynebacterium minutissimum. Interdigital variant is the most frequent site for bacterial infection of the feet and it is the most common form of erythrasma. It frequently involves moist and closed intertriginous areas together with fissure or squama. The purpose of this study is to research the frequency of erythrasma in patients who refer with interdigital maceration and who are generally considered to have tinea pedis. Materials and Methods: The study was conducted between 15 January 2018 and 15 April 2018. A total of 116 patients who referred with the complaint of interdigital maceration were included in the study. A questionnaire form including demographic information were completed for all patients. All patients were examined with Wood lamp, smears taken were stained with Gram staining and examined under direct microscopy with 20% potassium hydroxide. Results: Of all the 116 patients with interdigital maceration, 97 (83.6%) were diagnosed with erythrasma. Of these 97 erythrasma patients, 66 (68%) were male, 31 (32%) were female and the average age was, 48.27±16.29 (minimum age: 20, maximum age: 86 years). Fifteen patients had only Gram staining positive, while 7 patients had only Wood examination positive. Seventy-five patients had both Wood examination and Gram staining positive. Fungal infection was found in direct potassium hydroxide examination of 65 (67%) patients. Conclusion: Erythrasma is frequently seen in patients with maceration. It is important to use Wood light examination and Gram staining together to increase diagnostic accuracy. In addition, it should be kept in mind that erythrasma can be seen with candida and dermatophyte infection when interdigital areas are affected. Keywords: Corynebacterium minutissimum, erythrasma, Wood lamp examination, interdigital maceration

Amaç: Eritrazma Corynebacterium minutissimum’un sebep olduğu yüzeyel, lokalize, hafif ve sıklıkla kronik seyreden bir deri enfeksiyonudur. İnterdijital varyantı ayağın en yaygın bakteriyel enfeksiyonudur ve eritrazmanın en yaygın formudur. Sıklıkla fissür ya da skuamla beraber interdijital bölgelerin asemptomatik, kronik maserasyonu ile seyreder. Bu çalışmanın amacı interdijital maserasyonla başvuran ve genellikle tinea pedis düşünülen hastalarda eritrazma sıklığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 15 Ocak 2018 ile 15 Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmada interdijital maserasyon şikayeti ile başvuran 116 hasta yer aldı. Tüm hastalar için demografik bilgileri içeren anket formu dolduruldu. Tüm hastalar Wood lambası ile muayene edildi, alınan yaymalar Gram boyamayla boyandı ve %20 potasyum hidroksit ile direkt mikroskopik inceleme yapıldı. Bulgular: İnterdijital maserasyonu olan 116 hastanın 97’si (%83,6) eritrazma tanısı aldı. Bu 97 eritrazmalı hastanın 66’sı erkek (%68), 31’i kadındı (%32) ve ortalama yaş: 48,27±16,29 (minimum yaş: 20, maksimum yaş: 86 yıl) idi. Eritrazma tanısı alan 97 hastanın 15’inde sadece Gram boyama, yedi hastada ise sadece Wood muayenesi pozitifti. Yetmiş beş hastada ise hem Wood muayenesi hem de Gram boyama pozitifti. Altmış beş hastada (%67) direkt potasyum hidroksit bakısında fungal enfeksiyon tespit edildi. Sonuç: Maserasyonlu hastalarda eritrazma sık görülür. Tanı oranını artırmak için Wood ışığı muayenesi ve Gram boyamayı birlikte kullanmak önemlidir. Ayrıca interdijital alanlar etkilendiğinde eritrazmanın kandida ve dermatofit enfeksiyonu ile birlikte görülebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Corynebacterium minutissimum, eritrazma, Wood muayenesi, interdijital maserasyon