Biyosensörler ve Nanoteknolojik Etkileşim


Creative Commons License

TÜYLEK Z.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.71-80, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.71-80

Özet

Bilim dünyası tarafından geliştirilen teknolojinin ışığında, doğadaki olaylar moleküler boyutta inceleme olanağı kazanmıştır. Bilim dünyasının gelişen olayları giderek daha küçük boyutta gözlemleme ve tanımlama imkânına kavuşması, fizyolojinin ve patolojinin moleküler temellerinin aydınlatılmasını sağlamıştır. Araştırmacılar, moleküler düzeyde biyolojik işlevlere müdahale etme imkânlarını araştırmaktadır. Günümüz bilim dünyasındaki en yeni kavramlardan biri olan biyosensörler, insan sağlığına yeni bir sıçrama imkânı getirmektedir. Bu biyosensörler, biyolojik sistemler ile birleştirilen sensör sistemlerini kapsar. Bu biyosensörler iki ana bölümden oluşur. Bunların birincisi biyolojik algılayıcı elemandır. Diğeri ise fizikokimyasal dönüştürücüdür. Yaşam ortamında meydana gelen değişiklikleri algılama ve bunlara cevap verme işleyişi, biyosensörlerin gelişiminin temelini oluşturmuştur. Mikroelektronikteki son gelişmeler ve biyolojik moleküllerin olağanüstü duyarlılıktaki yanıt verme kapasitelerinin keşfedilmesi, biyosensör teknolojilerinin hızla gelişmesine neden olmuştur. Nanoteknoloji, tıbbi görüntüleme, farmakoloji, mikrobiyoloji, yara iyileşmesi, dokuların yenilenmesi, bazı kronik hastalıkların tedavisi, aşı ve genetik alanında uygulamaya girmiştir. Nanoteknolojik ürünler; hızlı teşhis ve tanı işlemlerini gerçekleştirmek, kanserin erken safhasında tanılanması, patojenlerin belirlenmesi, detaylı görüntüleme ve enfeksiyonların önlemesi için fayda sağlamaktadır. Sonuç olarak; tıp, eczacılık, gıda güvenliği, çevre kirliliği, askeri uygulamalar gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere farklı tipte biyosensörler geliştirilmiştir. Bu derlemede, tıbbi ölçüm ve analizlerde kullanılan biyosensörlerin özellikleri belirlenmiş ve literatür de yer alan farklı özelliklere göre sınıflandırmalara yer verilmiştir. Anahtar kelimeler: Biyosensörler, Enzim Sensörleri, Nanoteknoloji, Transduserler.

In the light of the technology developed by the scientific world, it gained the ability to examine the events in the nature at the molecular level. The world of science has been able to observe and identify developing events at ever smaller dimensions, and to illuminate the molecular bases of physiology and pathology. Researchers are exploring the possibility of interfering with biological functions at the molecular level. Biosensors, one of the newest concepts in today's scientific world, bring a new leap forward in human health. These biosensors area sensor systems that are combined with biological systems. These biosensors consist of two main parts. The first of these is the biological sensor element. The other is physicochemical converter. Sensing and responding to changes in the environment of living Mechanisms, the basis for the development of biosensors created. Recent developments in microelectronics and the discovery of extraordinarily sensitive response capacities of biological molecules have led to the rapid development of biosensor technologies. Nanotechnology has entered applications such as medical imaging, pharmacology, microbiology, wound healing, tissue regeneration, the treatment of certain chronic diseases, genetic and vaccines. Nanotechnology products; provide benefits for carrying out testing and diagnostic procedures rapidly, diagnosing the cancer in the early stage, identification of pathogens, detailed imaging and preventing infections. Development in the recent year micro-electric field, and the discovery of the high-sensitive response capacity of the biological molecules have led rapid advancements on biosensor technology in many areas of the science. As a result; Different types of biosensors have been developed for use in a variety of fields such as medicine, pharmacy, food safety, environmental pollution, military applications. In this review, characteristics of biosensors that are used in medical measuring and analyzing have been determined and classifications of biosensors according different features that are found in literature are presented. 

Keywords:Biosensor, Enzyme Sensors, Nanotechnology, Transducers