Anne-Baba Tutumlarının Ergenlerin Karar Verme Stratejileri Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Öztürk N., Kutlu M. , ATLİ A.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.45-64, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.45-64

Özet

algılamaları  ile  karar  verirken  benimsedikleri  stratejileri  arasındaki  ilişki  incelenmiştir.  Araştırmanın çalışma grubu 9.,10.,11. ve 12. sınıflarına devam eden 326’sı (%58,2) kız; 234’ü (%41,8) erkek olmak üzere toplam  560  öğrenciden  oluşmuştur.  Veriler  “Karar  Verme  Stratejileri  Ölçeği  “(KSÖ),  “Anne-Baba  Tutum 
Envanteri” (ABTÖ) ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi ve varyans analizi sonrası farkların hangi gruplar arasında olduğuna ilişkin ortalamaların  karşılaştırılmasına  yönelik  olarak  da  LSD  testi  ve  çapraz  ilişkinin  kurulduğu  değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek içinde Ki-kare teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
Öğrencilerin  karar  verme  stratejilerinde  anne-baba  tutumuna  göre  istatistiksel  olarak  anlamlı  düzeyde  bir farkın  olduğu  demokratik,  koruyucu  ve  otoriter  anne-baba  tutumuna  sahip  olan  ergenlerin  en  çok  bağımlı karar verme stratejisini kullandıkları ancak; öğrencilerin cinsiyet, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine 
göre karar verme stratejilerinde anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmıştır. 

In  this  study,  the  relationship  between  secondary  education  students’  perceptions  of  their  parents  as democratic,  authoritative  and  protective  and  their  strategies  when  making  decisions has been  investigated. The  study  group  of  the  research  consists  of  a  total  of  560  students  attending  9,  10,  11  and  12th  grades, 
326(58,2%) of whom are female and 234 (41,8 %) of whom are male. The data have been collected through “Decision-making  Strategies  Scale  (DSS)”,  “Parent  Attitude  Inventory  (PAI)”  and  “Personal  Information Form”,  which  was  developed  by  the  researchers.  The  data  has  also  been  analyzed  by  using  LSD  test-  to 
compare the averages of which groups had differences after t-test, one-way ANOVA and ANOVA tests -  and Chi-square  techniques  –  to  determine  whether  there  is  a  meaningful  relationship  among  the  variables  in which cross-correlation was set. It has been found out that there is a statistically meaningful difference in the 
decision-making  strategies  of  the  students  according  to  their  parents’  attitudes,  however  there  isn’t  any meaningful difference in decision making strategies regarding gender and  the educational level of father and mother.