Modern İran Edebiyatında Kadın


SÖYLEMEZ İ.

Doğu Edebiyatında Kadın, Güzelyüz A., Editör, Demavend Yayınları, İstanbul, ss.131-140, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Demavend Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.131-140
  • Editörler: Güzelyüz A., Editör

Özet

Öz

1906 tarihli Meşrutiyet devriminden sonra ortaya çıkan Modern İran edebiyatında kadına bakış açısı ve kadının rolü, klasik döneme kıyasla büyük bir değişime uğramıştır. Devrimden önce kadına yönelik yüzeysel ve değersiz bir bakış açısının varlığı dikkat çekmektedir. Buna mukabil devrimden sonra kadına yönelik bakış açısında toplumsal eşitlik esaslı bir takım değişikliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Klasik İran şiirinde kadın; sevgili, âşık ve güzel olarak tanıtılmış ve bu çerçevede genellikle kadından; vefasızlık, ihanet, aldatma bağlamında söz edilmiştir. Genel olarak modern edebiyatın başlangıçta, kadını eş, cariye ve siğe olarak işleyerek ele aldığı görülmektedir. Bununla beraber daha önce ele alındığı şekliyle kadının artık günahkâr ve suçlu olmadığı bir bakış açısıyla ele alınmaya başlandığı, böylece günümüz edebi metinlerde bir birey olarak böylece kendini savunabilecek bir konuma getirildiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İran Edebiyatı, Kadın, Kadın Hareketleri, Meşrutiyet Devrimi.

 

 

Abstract

After the 1906 Constitutional Revolution perspective women in the emerging modern Persian literature and the role of women has undergone a major change compared to the classical period. Before the revolution, the superficial and worthless perspective towards women is noteworthy. After the revolution, it is observed that there is a fundamental change in the perspective of social equality for women. In classic poems of Iran, the female is introduced as a lover, dear and beautiful and also generally handled in context with disloyalty, betrayal, deception. Overall in the beginning, modern literature depicted women as wife, siğe, cariye and gradually move toward a point where there are sinful and guilty and ıt can be said that female characters come today in a position to defend himself.

 

Key Words: Iran Literature, Women, Women Movements, Constitutional Revolution.