Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki


Creative Commons License

ATLİ A. , KELDAL G., SONER O.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.149-160, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.149-160

Özet

Bu   araştırma,   üniversite   öğrencilerinin   yalnızlık   düzeylerini   çeşitli   değişkenler 
açısından  incelemeyi  ve   yabancılaşma   ile   yalnızlık  düzeyi   arasındaki   ilişkiyi  belirlemeyi amaçlamıştır.    Araştırmanın  çalışma  grubunu  uygun  örnekleme  yoluyla  seçilen  2013-2014 eğitim-öğretim  yılında  İnönü  Üniversitesinde  öğrenim  görmekte  olan  403  (226  kız  ve  177 erkek)  öğrenci  oluşturmaktadır.  Araştırmada  veri  toplama  araçları  olarak  UCLA  Yalnızlık Ölçeği,   Dean   Yabancılaşma   Ölçeği   ve   Kişisel   Bilgi   Formu   kullanılmıştır.      Üniversite öğrencilerinin  yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenler  açısından  incelenmesine  ilişkin olarak yapılan    analizlerde     iki    grubun     karşılaştırılmasında     t-testi,     daha    fazla   grupların karşılaştırılmasında  Tek  Yönlü  Varyans  Analizi  (ANOVA)  tekniği  kullanılmıştır.  Gruplararası farklılığı      belirlemek      için      F      istatistiği      kullanılmıştır.      Üniversite      öğrencilerinin  
yabancılaşmalarının  yalnızlık  düzeylerini    yordamadaki  gücünün  belirlenmesinde  adımsal (stepwise)  regresyon  analizi  kullanılmıştır.  Araştırma  sonucunda;    erkek  öğrencilerin  ve okuduğu bölümden memnun olmayan öğrencilerin yalnızlık duygu düzeylerinin daha yüksek olduğu  görülmüştür.  Yapılan  adımsal  regresyon  analizi  sonucunda  yabancılaşmanın  alt boyutlarından  yalıtılmışlık  ve  güçsüzlük  ile  yalnızlık  arasında  pozitif  yönde  anlamlı  ilişki bulunurken, kuralsızlık ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştur.    

This research study aims to examine the loneliness levels of university students in 
terms  of  various  variables  and  determine  the  relationship  between  their  loneliness  and alienation  levels.  The  study  group  is  selected  through  convenience  sample  technique  and consists of 403 students (226 girls, 177 boys) studying at Inonu University during the 2013-2014 academic year. In the study, UCLA Loneliness Scale, Dean Alienation Scale and Personal Information Forms were used as data collection tools. In the data analysis part regarding the examination  of  loneliness  levels  of  university  students  in  terms  of  various  variables,  t-test was  used  for  the  comparison  of  two  groups  and  One-Way  Analysis  of  Variance  (ANOVA) 
techniques were used for the comparison of more groups. F statistics was used to determine determine  the  power  of  the  university  students’  alienation  in  predicting  their  loneliness levels.  According  to  the  results  of  the  study,  male  students  and  the  students  who  are  not satisfied with their departments have higher levels of loneliness. As a result of the stepwise regression analysis,  while a significant  positive,  correlation was found between  isolation, a sub-dimension of alienation, powerlessness and loneliness; a not significant correlation was found between irregularity and loneliness.