EFFECTS OF GROUP INVESTIGATION AND LEARNING TOGETHER TECHNIQUES ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS IN THE UNIT “THE EARTH CRUST CONSISTS OF WHAT”


Creative Commons License

Aksoy G., Gürbüz F.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.12, no.44, pp.202-213, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 44
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.202-213
  • Inonu University Affiliated: No

Abstract

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of two different cooperative learning techniques (group investigation technique and learning together technique) on academic achievement of sixth grade students at unit of the “the earth crust consists of what” and the change in student achievement whether or not permanent. The participants of the study were 64 sixth grade students at a primary school in Erzurum, who were in two different classes and taught by the same teacher in the 2010-2011 academic year. One of the classes was randomly selected as the Group Investigation Group (GAG), using group student group investigation technique and the second served as the Learning Together Group (LTG), using group learning together technique. The main instrument for obtaining data was the Academic Achievement Test (AAT). The data obtained on instrument were evaluated by using descriptive statistic, independent samples t test, paired sample t test and effect sizes. As the results of the AAT revealed that, group investigation technique is much more successful than learning together technique in the unit “the earth crust consists of what”.

Keywords: Cooperative Learning, Group Investigation Technique, Learning Together Technique, Science and Technology Course.

Öz

Bu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji dersi “yer kabuğu nelerden oluşur” ünitesinde grup araştırması tekniği ve birlikte öğrenme tekniğinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini ve öğrenci başarısında meydana gelen değişimin kalıcı olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 öğretim yılında bir ilköğretim okulunun 6. sınıflarında öğrenim gören 2 şubesindeki toplam 64 öğrenci oluşturmaktadır. Bu sınıflardan biri grup araştırma tekniğinin uygulandığı Grup Araştırması Grubu (GAG), diğeri ise birlikte öğrenme tekniğinin uygulandığı Birlikte Öğrenme Grubu (BÖG) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Akademik Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t testi, eşleştirilmiş grup t testi ve etki boyutları (effect sizes) kullanılmıştır. Sonuç olarak, grup araştırması tekniğiyle öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının, birlikte öğrenme tekniğiyle öğrenim gören öğrencilere göre daha üst düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi Öğrenme, Grup Araştırması Tekniği, Birlikte Öğrenme Tekniği, Fen ve Teknoloji Dersi.