Türk Hukukunda Kız Çocuklarının Erken Yaşta Evlendirilmesinin Önlenmesinde İdarenin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları


TAHTALI M. B.

DÜNYA KADIN KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mart 2020, ss.23-25

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.23-25

Özet

Erken evlilikler sorunu, ülkemizin en ciddi meselelerinden biri olup hem Türk toplumunun aile yapısını hem de ailenin oluşturduğu toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak üzerinde düşünülmesi ve çalışılması elzem olan sorunlardan biridir.

            Türk hukukunda evlilik birliği; karşı cinslerin yasal yaş sınırlarının izin verdiği çerçevede, kanunda sayılan evliliğe engel durumlardan birinin bulunmaması halinde, şahitler huzurunda ve kanunen yetkili kılınmış görevliler tarafından kurulabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda evlilik için öngörülen yaş sınırı on sekiz olmakla birlikte, veli veya vasilerin onayıyla on yedi yaşını tamamlamış kişilerin evliliklerine izin verilmektedir. Olağanüstü durumlarda bu yaş sınırı, mahkeme tarafından izin verilmek suretiyle en fazla on beş yaşına kadar düşürülebilmektedir. Medeni Kanun’da evlilik yaşı ile ilgili belirlenen çerçeve bu şekilde olmakla birlikte, ülkemizde özellikle doğu ve güneydoğu kesimlerinde bu şartlara uymadan küçük çocuklar gayri resmî beraberliklere zorlanmakta ya da aileler tarafından bu beraberliklere bilerek ve isteyerek destek verilmektedir.

            Erken evlilik olgusu, her ne kadar hem kız hem de erkek çocuklarını mağdur etmekte ise de çalışmamızda kanunun çizdiği çerçevenin alt sınırının dışında kalan bu gayri resmî beraberliklerin mağdur taraflardan biri kız çocuklarını etkileyen boyutları ele alınacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere ulusal mevzuatımızda erken evliliklerin önüne geçmek için birçok hüküm yer almakta olup bu konuda idareye bazı yükümlülükler yüklenmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasanın 90. maddesindeki hüküm gereğince iç hukuk kuralı haline gelen kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin hükümler içeren uluslararası sözleşmeler, Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere konuya ilişkin diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde idarenin kız çocuklarının kanuni sınırın altında kalan beraberliklerden ve bunların olumsuz sonuçlarından korunması için üstüne düşen yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan sorumluluklar incelenecek ve konu hukuki boyutlarıyla değerlendirilecektir. Nihayet çalışmanın sonunda, bu önemli toplumsal sorununun çözümüne ilişkin bazı öneriler hukuki bakış açısıyla ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken Yaşta Evlilik, İdare Hukuku, İdarenin Sorumluluğu

OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE ADMINISTRATION IN THE PREVENTION OF THE EARLY AGE MARRIAGE OF GIRLS IN TURISH LEGAL SYSTEM

 

Abstract

            The problem of early marriages, which is one of the most serious issues in our country, it is an essential problem to think and study as a phenomenon that threatens both the family structure of the Turkish society and the social structure formed by the family.

            Marriage union can be established; within the framework allowed by the legal age limits of opposite sexes, in the absence of one of the situations that prevent marriage in law before the witnesses and by officials authorized by law  in Turkish legal sytem. Although the age limit foreseen for marriage in the Turkish Civil Code is eighteen, persons who have completed the age of seventeen with the consent of parents or guardians are allowed to marry. In extraordinary circumstances, this age limit can be reduced to a maximum of fifteen, by permission from the court. Although the framework determined in the Civil Code regarding the age of marriage is like this, in our country, especially in the eastern and southeastern parts, young children are forced into informal draws without complying with these conditions, or families are supported knowingly and willingly.

            The phenomenon of early marriage, although victims both girls and boys, In our study, the dimensions of these informal draws, which are outside the lower limit of the framework drafted by the law, affecting girls, will be discussed.

            It is located The Constitution of Turkish Republic, several provisions of national legislation especially the administration of certain obligations in this regard are installed to prevent early marriage.

            In this study, In accordance with the Constitution and the provisions of the Article 90 of the Constitution, international conventions containing provisions on the rights and freedoms of the individual, which became the rule of law, Turkish Civil Code, Law No. 6284 on Protection of the Family and Prevention of Violence Against Women, Turkish Criminal Code No. 525, Turkish Criminal Code No. 5237 within the other legislative provisions on the subject, the obligations of the administration to protect girls from ties below the legal limit and their negative consequences and responsibilities arising if these obligations are not fulfilled will be examined the subject will be evaluated with its legal dimensions. Finally at the end of the study, some suggestions for the solution of this important social problem will be put forward from a legal perspective.

Keywords: Early Age Marrige, Administrative Law, Responsibility of the Administration.