İlköğretim ve ortaöğretim okullarında verilen mesleki rehberlik hizmetlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Creative Commons License

Kutlu M. , ATLİ A.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.2, ss.1477-1489, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.1477-1489

Özet

ta    olan    psikolojik    danışmanların    mesleki    rehberlik 
uygulamalarına ilişkin görüşlerini çalıştıkları il, okul düzeyi, mezun 
oldukları  alan,  alandaki  hizmet  süresi  ve  çalıştıkları  okuldaki 
öğrenci sayısı değişkenlerine göre aralarında farklar olup olmadığını 
saptamaktır. Bu amaçla araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Adana, 
Adıyaman,  Diyarbakır,  Elazığ,  Gaziantep,  Kahramanmaraş,  Malatya  ve 
Şanlıurfa illerini kapsayan ilköğretimde görevli 313 ve ortaöğretimde 
görevli   195   olmak   üzere   toplam   508   psikolojik   danışmanla 
gerçekleştirilmiştir. Psikolojik danışmanların 230’u (%45.3) kadın ve 
278’i   (%54.7)ise   erkeklerden   oluşmaktadır.   Değişkenler   arasında 
anlamlı  bir  ilişki  olup  olmadığı  Chi-Square  (kay-kare)  test  analiz 
tekniği ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim ve orta 
öğretim   okullarında   yürütülen   mesleki   rehberlik   çalışmalarının 
psikolojik danışmanların çalıştıkları illere göre farklılık gösterdiği 
ancak  okul  düzeyi,  mezun  oldukları  alan,  alanda  hizmet  süresi  ve 
çalışılan  okuldaki  öğrenci  sayısına  göre  anlamlı  bir  farklılık 
göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. 

The purpose of this study is to find out whether the views of 
the  counselors  working  at  primary  and  secondary  schools  about  the 
career  guidance  services  differ  significantly  according  to  some 
variables including the city where they work, stage of school, field 
of graduation, career seniority and number of students in the school 
they work. To this end, the research was conducted on 508 counselors, 
313 working in primary schools and 195 working in secondary schools in 
the  provinces  of  Adana,  Adıyaman,  Diyarbakır,  Elazığ,  Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Malatya and Şanlıurfa during 2009-2010 school year. A 
total of 230(45.3%) participating counselors were women and 278(54.7%) 
were  men.  The  possible  significant  relations  between  the  variables 
were tested using Chi-Square analysis. As a result of the study, it 
was found out that the career guidance services differ significantly 
according to the city where the counselor work, but not according to 
the stage of school, the field of graduation, professional seniority 
and number of students in the school they work.