KENT GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI BAĞLAMINDA MAHALLE


SEZİK M.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.31, ss.653-671, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.653-671

Özet

arihten günümüze insanlığın üzerinde durduğu önemli konulardan birisi güvenlik konusu olmuştur. Tarihsel süreç içinde güvenliği sağlamak amacıyla kentlerin surlarla çevrelenmesi ve kaleler yapılması güvenlik ihtiyacının insanlık için önemini gösteren örnekler arasındadır. Önceleri dışarıdan gelen tehditlere karşı kentlileri koruyan surlar, kaleler günümüz dünyası için birer nostalji öğesi olarak turizme katkı sunmaktadır. Mahalle ise geçmişten günümüze kent düzeni içerisinde esaslı aktörlerden birisi olarak kent güvenliğinin sağlanmasında etkinliğini hala sürdürmektedir. Çünkü mahalle ortamında insanlar birbirleri ile ilişki kurmaktadır, bu ilişki tanıklık ve yakınlık ilişkisidir. Mahalle başkasıyla yüz yüze gelinen, pazarında, bakkalında, camisinde, sokağında karşılaşılan alandır.
Kent yönetim sistemi içerisinde de ilk basamak olan mahalle aynı zamanda kentin özüdür ve bir bütün olarak mahalle muhtarı, sakinleri, bakkalı ve diğer ticarethaneleri ile aslında kentin gözü ve kulağıdır. Bu araştırmada kenti oluşturmada ilk basamakta yer alan mahallenin kent güvenliğinin sağlanmasında çoğu kez farkına dahi varmadığımız tanışıklık, gözetim ve temas hallerinin polisiye tedbirlerin öncesinde ve ötesinde bir etkisinin olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle araştırmada, mahalle kültürünün yaşatılması, modernleşmenin getirdiği olumsuz etkilerinden korunması, işlevlerinin devam etmesi bir bakıma kent güvenlik sisteminin insan ilişkileri üzerinden kurgulanması ve güvenliğin sağlanması sonucunu doğuracağı ifade edilmiş ve sokakları, binaları, kaldırımları ve diğer unsurları ile mahallenin kentsel güvenliğe nasıl katkı sunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

From past to present, one of the important issues that people have been dwelling on is the matter of security. Within the historical process, the cities’ being surrounded by walls and building of fortresses to provide security are among the examples which shows the importance of security for people. At first, the walls and castles which used to protect the cities from external threats, are now contributing to tourism as nostalgic components. Neighbourhood, on the other hand is still continuing its activism in ensuring town safety as one of the drastic actors in the order of city from past to present. Because within the circle of neighbourhood, people are having relations with each other’s, this relation is acquaintanceship and intimacy. Neighbourhood is the area where you get face to face and come across with others at its marketplace, its grocery, its mosque and its alleys. The neighbourhood which is also the initial step for town management system is also the core of the city and actually its eyes and ears with its neighbourhood representative, residents, groceries and other business organizations as a whole. In this research, it has been tried to be explained that the neighbourhood, which takes place on the first step of creating a town, has an effect which is before and after the police precautions by means of the situations like being acquaintance with others, care and contact that we don’t usually notice. For this reason, it has been stated in this research that sustaining the neighbourhood culture, protecting it from the negative effects caused by modernization, and continuing its functions would result in provision of safety by building the city security system upon human relations and it has been tried to be proven that how the neighbourhood makes a contribution to the municipal security along with its streets, buildings, pavements and other components