Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında çalışan personelin empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi


Creative Commons License

ATLİ A. , Kutlu M.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.23, no.1, pp.41-56, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Page Numbers: pp.41-56

Abstract

of the staff working at nursery schools and or-
phanage have been examined. The sampling 
of the research consists of 243 staff members 
who work at 11 nursery schools and 8 orphan-
ages  situated  in  the  provinces  Diyarbakır, 
Adıyaman,   Gaziantep   and   Şanlıurfa   from 
Southeast  Anatolia;  Van,  Elazığ,  Bingöl  and 
Malatya  from  Eastern  Anatolia.  The  empa-
thetic tendency levels of the staff working at 
the  nursery  schools  and  orphanages  have 
been  measured  with  “Empathetic  Tendency 
Scale” developed by Dökmen (1988) and in-
formation about their different personal char-
acteristics has been obtained by using “Per-
sonal Information Form”. As a consequence 
of the data analysis, it has been found out that 
there is a significant difference in the empa-
thetic tendency levels of the staff working at 
the nursery schools and orphanages regard-
ing their sex, education level, self-perception 
style and the salary they get. Furthermore, it 
has been revealed that there is no any remark-
able  difference  in  the  empathetic  tendency levels of the mentioned staff members considering the institution they work at, age, marital 
status and whether they have children or not.

yurtlarında     çalışan     personelin     empatik 
eğilim  düzeyleri  incelenmiştir.  Araştırmanın 
örneklemi,   Güneydoğu   Anadolu   Bölgesin-
den   Diyarbakır,   Adıyaman,   Gaziantep   ve 
Şanlıurfa;  Doğu  Anadolu  Bölgesinden  Van, 
Elazığ, Bingöl ve Malatya illerinde bulunan 11 
1     Bu  araştırma  Sakarya  Üniversitesinde  01–03 
Eylül  2008  tarihlerinde  düzenlenen  “17.  Ulu-
sal Eğitim Bilimleri Kongresinde”  bildiri ola-
rak sunulmuştur.
çocuk yuvası ve 8 yetiştirme yurdunda çalışan 
243   personelden   oluşmuştur.   Araştırmada 
çocuk   yuvaları   ve   yetiştirme   yurtlarında 
çalışan personelin empatik eğilim düzeyi Dök-
men  (1988)  tarafından  geliştirilen  “Empatik 
Eğilim  Ölçeği”  ile  çeşitli  kişisel  niteliklerine 
ilişkin  bilgiler  ise  “Kişisel  Bilgi  Formu”  ile 
elde  edilmiştir.  Verilerin  analizi  sonucunda 
çocuk   yuvaları   ve   yetiştirme   yurtlarında 
çalışan   personelin   cinsiyet,   eğitim   düzeyi, 
kendini  algılama  biçimi  ve  aldıkları  maaşa 
göre   empatik   eğilim   düzeylerinde   anlamlı 
fark   bulunmuştur.   Ayrıca,   çocuk   yuvaları 
ve  yetiştirme  yurtlarında  çalışan  personelin 
çalıştıkları kurum, yaş, medeni durum ve çocuk 
sahibi olup-olmamalarına göre empatik eğilim 
düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.