Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Denetimi Uygulamalarinin Gelişimi


Creative Commons License

TETİK N. , Öner A.

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.496-510

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.496-510

Özet

Özet
İlk dönemlerde yalnızca firma sahiplerinin kayıtlarını gözden geçirmek amacıyla kullanılan
muhasebe denetimi kavramı, ilerleyen yıllarda firmaların finansal durumları ile ilgilenen çıkar
gruplarının oluşmasıyla birlikte daha geniş bir perspektif kazanmış ve ön plana çıkmıştır.
Globalleşmenin etkisi ve uluslararası ticari faaliyetlerin yoğunluk kazanması hem ulusal
hem de uluslararası piyasaların önemli ekonomik gelişmelerle karşı karşıya kalmasına neden
olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde küresel boyutlara ulaşan ekonomik krizler yaşanmıştır.
Söz konusu krizler, bireysel ya da kurumsal yatırımcıların piyasalara olan güvenlerinin
azalmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu durum karşısında piyasa güveninin geri kazanılabilmesi
için muhasebe denetiminin gelişimine verilen önemin arttırılması zorunlu hale gelmiştir.
Özellikle 2. Dünya Savaşının akabinde yaşanan ekonomik buhranlar, firmaların daha
korumacı bir yaklaşım sergileyerek finansal verilerini saklama yoluna gitmelerine neden
olmuştur. Böylece kamuoyunun şeffaf, ulaşılabilir, güvenilir bilgi alması imkansız hale
gelmiştir.
Bu bağlamda, firma çıkar grupları açısından muhasebe denetimine olan ihtiyaç giderek artmıştır.
Türkiye’de özellikle cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra dünyadaki gelişmelere
paralel olarak muhasebe denetiminin teorik ve uygulama alanlarını içine alan kapsamlı son
derece önemli ve ciddi birçok çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar, ekonomik
hayatta yaşanan yenilikler ve gelişmeler çerçevesinde muhasebe denetimi konusunda
yeni uygulamaların da alt yapısını oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada göz
ardı edilemez bir öneme sahip olan muhasebe denetiminin ve denetim uygulamalarının Türkiye’de,
cumhuriyetin ilan edilmesinden günümüze kadar süre gelen gelişim seyrini teorik
bir şekilde ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Denetimi, Denetim Uygulamaları, Denetim Tarihi

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AUDITING PRACTICES DURING THE
REPUBLICAN PERIOD
Abstract
The concept of accounting audit, which was used only to review the records of the owners
in the first periods, gained a broader perspective and came into prominence with the
formation of interest groups interested in the financial situation of the companies in the
following years. The impact of globalization and the intensification of international
commercial activities have caused both national and international markets to face
significant economic developments. As a result of these developments, there were economic
crises reaching global dimensions. These crises have made the inevitable decline of
individual or institutional investors' confidence in the markets. In order to recover market
confidence, it has become necessary to increase the importance given to the development of
accounting audit. Especially after the Second World War, economic crises caused firms to
take a more protective approach and to keep their financial data. Thus, it became impossible
for the public to receive transparent, accessible and reliable information.
In this context, the need for accounting audit has increased gradually in terms of firm
interest groups. Turkey, especially after the declaration of the republic in the world in parallel to the development of theoretical and comprehensive accounting audit is extremely
important and serious work that encompassed many areas of application were carried out.
These studies have formed the infrastructure of new practices in accounting audit within the
framework of innovations and developments in economic life. The purpose of this study,
which has a significance all over the world can not be ignored accounting audir and auditing
practices in Turkey, the course of development from the declaration of the republic until the
present time is to put forward a theoretical way.
Key Words: Accounting Audit, Audit Practise, Audit Date