Osmanlı Tarihi’nin Öğrencilere Aktarımı Konusunda Tarih Öğretmenlerinin Algıları: Malatya İli Örneği


Creative Commons License

Tekdal D.

İnternational Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.135-140

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.135-140

Özet

Osmanlı Tarihi ile ilgili konuların öğrencilere aktarını konusunda Malatya ili örnekliğinde yapılan araştırmanın sonuçlarının sunulacağı bu bildiride, öğrencilere aktarılması hedeflenen Osmanlı Tarihi ile ilgili konuların aktarımı sürecinde kullanılan yöntemler ve karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri paylaşılacaktır.  Çalışmada durum çalışması modeli kullanılacak olup nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde görüşlerine başvurulan çalışma grubu üyeleri milli eğitim bakanlığına bağlı liselerde görev yapan 30 tarih öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan tarih öğretmenlerinin konuya ilişkin görüşlerini almak amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda elde edilen veriler, içerik ve betimsel analize tabi tutularak alt temalara ayrılıp tablolar halinde verilmiştir. Tarih öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle elde edilen alt temalar gruplandırılarak kodlanıp tablolara yerleştirilmiştir. Tablolardaki alt temalara ilişkin, örneklendirilmiş görüş örneklerine yer verilmiştir. Bu görüş örneklerinden dikkat çekici olanlar araştırmacı tarafından detaylandırılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler ışığında Osmanlı Tarihi derslerinde öğrencilerin edinmesi gereken kazanımlar açısından öğretmenlerin ders anlatım yönteminden öğrencilerin beklentisine kadar birçok bilgi işlenerek genel bir yargıya ulaşılmıştır.