A NEW FINANCIAL INSTRUMENT: CRYPTOCURRENCIES AND THEIR FUTURE


Creative Commons License

TETİK N.

5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.51-61

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.51-61

Özet

YENİ BİR FİNANSAL ENSTRÜMAN: KRİPTOPARALAR VE GELECEĞİ
Özet ? Kıymetli varlıkların transferi tarih boyunca insanların karşılaştığı en büyük problemlerden
birisi olmuştur. Bu transferin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bir çok adımlar atılmıştır.
Bununla birlikte günümüzde finansal sistem ülkeler arasında finansal olarak güçlü ülkelerin
hegemonya aracı olarak kullanılmaktadır. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Bretton Woods sistemi
ile diğer bütün para birimlerinin ABD Doları’na endekslenmesi dolayısıyla Dolar’ı rezerv para
konumuna getirmiştir. Bu şekilde ülkeler arasındaki ticareti ve para transferlerini izleyebilmekte ve
belirli kısıtlamalar getirebilmektedir. Ayrıca bankacılık sistemleri sanal ortamlarda saldırıya
uğrayabilmekte ve bireyler zarara uğrayabilmektedirler. Bu durum finansal sistemin taraflarını
serbestçe ticaret yapabilecekleri, herhangi bir ülkenin kontrolünde olmayan, herhangi başka bir ülke
parasına kolay ve değer kaybetmeyecek şekilde dönüşebilen bir enstrüman bulmaya yöneltmiştir.
Paydaşlar genel olarak tüm işlemlerin sanal olarak yapılabileceği ve fiziksel müdahaleye çok az
ihtiyaç duyulacağı sistemler arzu etmektedirler.
2008 küresel finansal krizi ile birlikte finansal sisteme olan güven kaybı maksimum düzeye
ulaşmıştır. Yeni çıkış yolları ve alternatif arayışlarının bir yansıması olarak teknolojik güvene
yönelim olarak ifade edilebilen kriptoparalar dünyanın gündemine gelmiştir. Bu durum sonuç olarak
sanal enstrümanlar ve nihai olarak sanal para birimlerini ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki
kullanımıyla sanal paraların temeli 2008 Japon bir bilim insanının yayınladığı makale ile bir
kıymetin herhangi bir finansal kuruluşun dahli olmaksızın göndericiden alıcıya aktarılmasını
sağlayan bir sistem olarak tanımlamıştır. Burada ayrıca her işlem için elektronik imza benzeri bir
sistem kullanılmakta ve her işlemin benzersiz bir tanımlayıcı numarası olmakta ve işlemler neredeyse
sıfır hata ile gerçekleşmektedir. Bugün finansal sistemde bitcoin ve altcoinlerle birlikte toplam
hacim 337 milyar Dolar civarındadır. Kripto paralar birçok alanda sağladığı yeniliklere karşın
özellikle kara para aklama ve terör finansmanı gibi bazı negatif durumlara da sebep olmaktadır.
Bu çalışmada Kripto para kavramının doğuşu finansal sistemdeki yeri, finans sistemine getirdiği
yenilikler, ekonomik birimlere sağladığı faydalar ve beraberinde getirdiği bir takım riskler ve
tehditler irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler - Finansal piyasalar, Kriptoparalar, Bitcoin

A NEW FINANCIAL INSTRUMENT: CRYPTOCURRENCIES AND THEIR
FUTURE
Nevzat TETİK1, H.Yusuf GÜNGÖR2
Abstract ? Transfer of valuable assets has been one of the biggest problems people have faced
throughout history. Many steps have been taken in order to make this transfer healthy. However,
today the financial system is used as a tool of hegemony among financially strong countries upon
countries. The US (United States of America) has made the Dollar international reserve currency
because the Bretton Woods system and all other currencies are indexed to the US Dollar. In this
way, it can observe trade and money transfers between countries and perform certain restrictions.
In addition, banking systems have been attacked by cyberattacks and people have been suffered
losses. This route the parties of the financial system to find an instrument in which they could freely
trade, which was not under the control of any country, and which could easily and unqualified into
any other country's currency. Stakeholders generally want systems where all operations can be
performed virtually and where little physical intervention is needed.
Due to the 2008 global financial crisis, the loss of confidence in the financial system has reached its
maximum level. Cryptoparks, which can be expressed as a reflection of new ways of exiting and
seeking technological trust as a reflection of alternative searches, have come to the agenda of the
world. This resulted in virtual instruments and ultimately virtual currencies. The basis of virtual
money in today's use is defined by a 2008 Japanese scientist's article as a system for transferring a
value from the sender to the recipient without the involvement of any financial institution. In
addition, an electronic signature-like system is used for each transaction and each transaction has a
unique identifier number and operations with almost zero errors. Today, the total volume in the
financial system with bitcoins and subcoins is around 337 billion dollars. Despite the innovations it
provides in many areas, crypto currencies cause some negative situations such as money laundering
and terrorist financing.
In this study, the emergence of the concept of crypto money, its place in the financial system, the
innovations it brings to the financial system, the benefits it provides to economic units, and the risks
and threats it brings are examined.
Keywords - Financial markets, cryptocurrencies, Bitcoin
1