Lise Öğrencilerinin Meslek Tercihlerinin Yetenek, İlgi ve Mesleki Değerlerine Göre İncelenmesi


Creative Commons License

ATLİ A.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.555-573, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.555-573

Özet

Bu   araştırmada   amaç,   lise   öğrencilerinin   meslek   tercihlerini   ortaya   koymak   ve öğrencilerin yetenek, ilgi ve mesleki değerlerini ileride seçmek istedikleri meslek alanları açısından incelemektir. Veriler Malatya merkezinde farklı türdeki liselerde öğrenim gören 529 kız ve 427 erkek olmak üzere 956 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kendini Değerlendirme Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri  analizinde  Tek  Yönlü  Varyans  Analizi  (ANOVA)  tekniği  kullanılmıştır.  Grup varyanslarının  eşit  dağıldığı  durumlarda,  ortalama  puanların  çoklu  karşılaştırılmasında “Scheffe”   testi,   grup   varyanslarının   eşit  olmadığı   durumlarda   ise   “Dunnet-C”   testi kullanılmıştır.    Verilerin  analizi  sonucunda;  lise  öğrencilerini  yetenek,  ilgi  ve  meslek değerleri  ileride  seçilmek  istenen   meslek  değişkenleri   açısından  anlamlı   farklılıklar gösterdiği bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin meslek tercihlerinin yetenek, ilgi ve meslek değerlerine uygun olduğu görülmüştür.  

The present study aims to reveal career choices of high school students and to examine students' abilities, interests, and career values in terms of s profession they want to choose in the future. The sample group comprised of a total of 956 participants, 529 girls and 427 boys,  who  attend  high  schools  in  Malatya  city  center.  As  data  collection  tool,  "Self-Assessment   Inventory"   and   "Personal   Information   Form"   have   been  used.   In  data analysis,  One-Way  Variance  Analysis  (ANOVA)  was  used  to  determine  whether  there exists significant difference with respect to professions they want to choose in the future, and Scheffe was performed to identify where the difference comes from. As a result of the data analysis, high school students' abilities, interests and professional values significantly changes in profession they want to choose in the future. In addition, the ability of high school  students'  career  preferences  were  found  to  be  appropriate  for  their  abilities, interests and professional values.