SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE POLİTİK EĞİLİMİN COVID-19 KOMPLO TEORİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Creative Commons License

Akyol E. , Atli A.

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn 2021), Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.164-170

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164-170

Abstract

COVID-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen pandemi olarak ilan edilmesi ile birlikte eş zamanlı olarak pandemiye ilişkin yanlış bilgiler ve komplo teorileri de arttı. Dijital çağ öncesinde bile komplo teorileri hızlı bir şekilde yayılıyorken, sosyal medyanın birçok insan tarafından aktif bir biçimde kullanıldığı bu çağda, COVID-19 ile ilgili komplo teorilerinin daha hızlı bir şekilde yayılması hiç de şaşırtıcı değildir.  Konu ile ilgili yapılan bazı araştırmalar Türkiye’de komplo teorilerine olan inancın Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğunu göstermektedir.  Pandeminin yayılımının önlenmesi ve hastalığa karşı etkin tedavi sağlanması için ortak anlayış ve eylemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle pandemi ile ilgili komplo teorilerine ne düzeyde inanıldığı ve sosyal medya kullanımı ve politik eğilimin bu inançlar üzerindeki etkisinin ne olduğunun incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, COVID-19 komplo teorileri ile sosyal medya bağımlılığı ve politik eğilim arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesinde öğrenim gören 148 kadın (%56.5) ve 114 (%43.5) erkek olmak üzere toplam 262 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır (yaş ort = 21.26, SS = 1.821). Araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, COVID-19 Komplo Teorileri Ölçeği  ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal medya bağımlılığı ile COVID-19 komplo teorilerine inanma arasında pozitif ilişki olduğu görülürken, politik eğilim ile COVID-19 komplo teorilerine inanma arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.